Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie - etap II

Możliwości wykorzystania ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji, dobre praktyki oraz ocena podejmowanych działań w woj. zachodniopomorskim to główne zagadnienia, o których przedstawiciele jednostek samorządu dyskutowali podczas konferencji „Lokalny posag – rewitalizacja małych ojczyzn”. W spotkaniu uczestniczyła członek Zarządu Województwa  Anna Mieczkowska.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Badacze w raporcie przygotowanym przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. skupiają się na omówieniu sytuacji w Specjalnej Strefie Włączenie, ocenie aktywności lokalnych społeczności czy perspektywom rozwoju ekonomii społecznej.

– Rewitalizacja oznacza dosłownie przywrócenie do życia i zazwyczaj utożsamiana jest z działaniami dedykowanymi dużym miastom. W naszym regionie ma ona szczególne znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich, które borykają się z niekorzystnymi wskaźnikami społeczno-gospodarczymi – mówiła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i podkreślała, że w ramach nowego RPO wdrażane są narzędzia, które umożliwią rozwój obszarów wiejskich.

Z tego względu w centrum uwagi przedstawicieli lokalnych samorządów znalazła się obecna perspektywa finansowa i pomoc ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Działania rewitalizacyjne koncertować się będą w głównej mierze na dwóch priorytetach inwestycyjnych: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Są to priorytety inwestycyjne VII osi RPO.

– Działania rewitalizacyjne będą wymagały współpracy kluczowych środowisk: władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Od nas wszystkich zależy, czy ta szansa zostanie wykorzystana – podkreślała podczas konferencji Anna Mieczkowska.

Alokacja środków tylko na wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej to w tej perspektywie aż 40 mln euro. Środki na ten cel pozwolą np. na przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, zagospodarowanie lub zmianę zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji (społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych).