W ramach prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w celu optymalnego przygotowania się do nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, przystąpił do realizacji procesu komunikacji społecznej.
 
Składał się on będzie z kilku etapów, z których pierwszym będzie wyznaczenie potencjałów rozwojowych zachodniopomorskich gmin i powiatów.
 
W tym celu wśród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzone zostanie badanie ankietowe, w ramach którego samorządy wskażą swoje potencjały rozwojowe oraz propozycje projektów, które pozwolą te potencjały wykorzystać, ewentualnie zlikwidować bariery stojące na przeszkodzie ich wykorzystania.
 
Po rozesłaniu ankiet odbędzie się szereg spotkań w siedzibach powiatów, w trakcie których pracownicy Urzędu Marszałkowskiego udzielą wyjaśnień i wskazówek związanych z wypełnianiem ankiety, a także przedstawią kluczowe kwestie dotyczące nowej perspektywy finansowej, opracowane na podstawie danych z Komisji Europejskiej oraz z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 
Na podstawie zebranych danych sporządzony zostanie zbiorczy raport, przedstawiający wyniki badania ankietowego, który wraz z zestawieniem zgłoszonych potencjałów oraz planowanych przedsięwzięć udostępniony zostanie na niniejszej stronie internetowej. Jednocześnie zamieszczony zostanie wzór formularza, za pomocą którego wszystkie zainteresowane podmioty będą mogły przesyłać propozycje projektów, wpisujących się w zidentyfikowane w ramach badania potencjały.
 
Zebrane dane zostaną wykorzystane w pracach nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.