Społeczna dyskusja o projekcie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 odbyła się 9 stycznia, w Szczecinie. Spotkaniu konsultacyjnemu w Teatrze Polskim przewodniczył wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski.
 
- Wczoraj na posiedzeniu rządu przyjęty został pakiet wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Propozycje Umowy Partnerstwa i projektów krajowych zostaną przekazane do Komisji Europejskiej do dalszych konsultacji. To się znakomicie wpisuje w naszą dzisiejsza dyskusję – mówił w słowie wprowadzającym marszałek Jakubowski. - Liczę, że debata przyczyni się do opracowania szczegółów programu operacyjnego, z którego będziemy razem korzystać.
 
Wicemarszałek Andrzej Jakubowski następnie omówił szczegóły założeń projektu RPO, wskazując na priorytetowe cele sformułowane przez Zarząd Województwa.
 
- Do województwa zachodniopomorskiego trafi niebagatelna kwota 6,7 mld zł. Chcemy je wykorzystać spójnie ze Strategią Rozwoju Województwa, ale też dokumentami Europa 2020. Stawiamy na rozwój regionu koherentny z perspektywą ogólnopolską i europejską – akcentował marszałek. - Priorytetem w nowej perspektywie będzie gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. Planujemy, aby po około 600 mln euro przeznaczyć na dwa pierwsze cele, zaś kapitał społeczny wspomóc kwotą ok. 300 mln euro. To trzy filary, na których chcemy się skupić i dopracować szczegółowe obszary interwencji w tym zakresie.
 
Marszałek Jakubowski podkreślił, że założone priorytety i alokacje pozostają jeszcze w sferze zarysu, ale już mogą być punktem wyjścia do dyskusji. - Nie chcemy sami posiadać mandatu do kreowania obrazu województwa. Potrzebujemy Państwa głosów, aby znaleźć miejsca, gdzie kierować fundusze. Zachęcam do zadawania pytań, na pewno trudnych, bo w tym obszarze nie ma pytań łatwych. Naszym wspólnym wyzwaniem jest stworzenie takich projektów, które dadzą w efekcie stałe miejsca pracy i wykreują oryginalne projekty badawczo-rozwojowe. Pamiętajmy, że w kolejnym rozdaniu unijnych pieniędzy uczelnie mogą liczyć na wsparcie, ale poprzez przedsiębiorców, ponieważ silny akcent jest kładziony na zastosowanie rozwiązań naukowych w praktyce gospodarczej – stwierdził wicemarszałek Andrzej Jakubowski.
 
Szczegółową prezentację projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawił dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Marcin Szmyt. - Tylko przez rozwój w dziedzinie gospodarki jesteśmy w stanie osiągnąć to, na czym nam najbardziej zależy – poprawę jakości życia każdego mieszkańca – tak mówił o głównej idei dokumentu. Marcin Szmyt podkreślał najważniejsze zmiany i wyzwania w realizacji celów rozwojowych. Do nich należą inteligentne specjalizacje regionu. - Kończy się czas taniej siły roboczej, trzeba już teraz dostosować kierunki kształcenia do oczekiwań przedsiębiorców – tłumaczył. Dyrektor Marcin Szmyt zaznaczył, że arsenał narzędzi rozwoju gospodarczego jest dużo bardziej urozmaicony. Rozbudowa istniejących specjalnych stref ekonomicznych, podnoszenie standardu usług w parkach przemysłowych, wykorzystanie w pełni potencjałów JST, zmniejszenie deficytu infrastruktury transportowej – to konkretne przykłady kierunków działań. - Kurek środków z Brukseli zostanie przykręcony po 2020, dlatego chcemy, żeby ta perspektywa wprowadziła nas w realia funkcjonowania bez unijnego zastrzyku finansowego w przyszłości – podsumował dyrektor Szmyt.
 
Spotkania są elementem procesu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego w latach 2014-2020 do regionu trafi 6,7 miliarda złotych. Celem konsultacji jest zebranie uwag i komentarzy do przyjętych w projekcie Programu założeń. W trakcie spotkań konsultacyjnych każdy zainteresowany będzie mógł podzielić się z autorami projektu swoją opinią na temat zapisanych w nim kierunków wydatkowania unijnych miliardów.
 
– Nowy Regionalny Program Operacyjny zapowiada kontynuowanie działań na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego. Unijne wsparcie chcemy skierować na tworzenie coraz lepszych jakościowo miejsc pracy, podnoszenie konkurencyjności zachodniopomorskich firm, ułatwianie im dostępu do kapitału i innowacji, ale również dalszy rozwój regionalnej infrastruktury. Na tych obszarach skoncentrowaliśmy się dzieląc pieniądze Programu – mówił przed rozpoczęciem konsultacji marszałek województwa Olgierd Geblewicz.W trakcie spotkań ze społecznością regionu chcemy omówić zaplanowane przez Zarząd Województwa w Programie działania i podyskutować o zasadności dokonanych przez nas wyborów.
 
Kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 stycznia w Koszalinie. Projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego poświęcona będzie też sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zaplanowana na 14 stycznia 2014 roku.
 
Konsultacje prowadzone są również w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej projekt Programu oraz formularz zgłaszania uwag. By podzielić się z Samorządem Województwa swoimi uwagami, pomysłami i komentarzy wystarczy wypełniony formularz przesłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl.
 
Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trwać będą do 27 stycznia 2014 r. Po ich zakończeniu opracowany zostanie raport z konsultacji, odnoszący się do wszystkich zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag oraz sposobu ich przełożenia na kształt projektu Regionalnego Programu Operacyjnego. Raport zostanie upubliczniony, a projekt Programu przekazany do Komisji Europejskiej, co uruchomi formalny proces negocjacji.

Załączniki

application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt

1.95 MB