Koszalin to kolejne miasto na zachodniopomorskiej mapie, w którym 16 stycznia 2014 r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ponad 200 osób uczestniczyło w dyskusji o założeniach Programu.
 
. - Nowy Regionalny Program Operacyjny oferuje największe dotychczas pieniądze przeznaczone do dystrybucji bezpośrednio na poziomie regionalnym – podkreślił wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski otwierając spotkanie w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. – Mamy do dyspozycji aż 1,6 mld euro, czyli 6,7 mld złotych.
 
- Chcemy je skoncentrować na gospodarce i jej wsparciu pośrednim: poprzez wsparcie dla infrastruktury i społeczeństwa. Program Regionalny ma zapewnić stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego oraz podnieść poziom i jakość życia naszych mieszkańców. Tylko silne gospodarczo województwo będzie dobrym miejscem do życia – akcentował wicemarszałek Andrzej Jakubowski.
 
Wicemarszałek Andrzej Jakubowski tłumaczył zasadność społecznych konsultacji. - Ponieważ nowy Program Regionalny ma przede wszystkim poprawić sytuację mieszkańców regionu, to oczywiste jest, że szeroko go ze społecznością regionu konsultujemy. Zachęcam do aktywnego udziału w dyskusji w trakcie dzisiejszego spotkania, do zadawania nawet najtrudniejszych pytań. To w trybie jak najszerszej debaty z mieszkańcami Pomorza Zachodniego ma szansę powstać Program najlepiej odpowiadający na wyzwania stojące przed województwem.
 
Spotkanie było elementem procesu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego w latach 2014-2020 do regionu trafi 6,7 miliarda złotych. Celem konsultacji jest zebranie uwag i komentarzy do przyjętych w projekcie Programu założeń. W trakcie spotkań konsultacyjnych każdy zainteresowany może podzielić się z autorami projektu swoją opinią na temat zapisanych w nim kierunków wydatkowania unijnych miliardów.
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, przedstawione zostały również – w relacji do obecnego, realizowanego w perspektywie 2007-2013 Regionalnego Programu Operacyjnego i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – główne kierunki wsparcia, obejmujące działania na rzecz gospodarki, infrastruktury i społeczeństwa Pomorza Zachodniego. Omówione zostały różnice pomiędzy obecną a przyszłą perspektywą finansową w kontekście wydatkowanych na poziomie regionalnym Funduszy Europejskich.
 
Konsultacje prowadzone są również w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej projekt Programu oraz formularz zgłaszania uwag. By podzielić się z Samorządem Województwa swoimi uwagami, pomysłami i komentarzami wystarczy wypełniony formularz przesłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl
 
 Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zakończą się 27 stycznia 2014 r. Po ich zakończeniu opracowany zostanie raport z konsultacji, odnoszący się do wszystkich zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag oraz sposobu ich przełożenia na kształt projektu Regionalnego Programu Operacyjnego. Raport zostanie upubliczniony, a projekt Programu przekazany do Komisji Europejskiej, co uruchomi formalny proces negocjacji.

Załączniki

application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 - projekt

1.95 MB