Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 został przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza zaprezentowany 2 grudnia br. w Drawsku Pomorskim na spotkaniu z samorządowcami z centralnej części województwa. 
 
W dyskusji na temat stanu przygotowań regionu do nowej perspektywy finansowej wzięli m.in. udział: starosta drawski Stanisław Cebula, starosta łobeski Ryszard Brodziński, starosta świdwiński Mirosław Majka, burmistrz Łobza Ryszard Sola oraz prezes Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Waldemar Włodarczyk.
 
Marszałek przedstawiając założenia dla nowego okresu programowania odniósł się do sposobu wdrażania, zakresu interwencji oraz rezultatów obecnie realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wskazał na różnice, które występować będą w relacji między obu perspektywami finansowymi i zaznaczył główne zmiany w sposobie dystrybucji środków europejskich. 
 
- W nowym Programie Regionalnym stawiać będziemy na jego silne terytorialne ukierunkowanie – mówił marszałek Geblewicz. – Nie traktujemy Pomorza Zachodniego jako jednorodnego obszaru, na którym występują jednakowe potencjały i bariery rozwoju. Chcemy wykorzystać środki pochodzące z Polityki Spójności, żeby specyficznym obszarom naszego regionu dedykować specyficzne narzędzia. Mówię to umyślnie tu, w Drawsku – centralnej części naszego województwa w ramach RPO chcemy bowiem zaoferować program wsparcia uwzględniający problemy tego obszaru.
 
Marszałek omówił również główne sfery, na których będzie się koncentrować wsparcie w ramach nowego RPO. Wskazywał na działalność badawczo-rozwojową i rozwój przedsiębiorczości jako motory regionalnej gospodarki, wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie niskoemisyjnej gospodarki. Podkreślał jednak, iż równie istotne są takie obszary, jak infrastruktura, w tym zwłaszcza infrastruktura drogowa, oraz  działania związane ze wzmocnieniem kapitału społecznego w regionie.
 
Spotkanie stanowiło element procesu komunikacji społecznej, który prowadzi Województwo Zachodniopomorskie w ramach prac przygotowawczych do uruchomienia w regionie programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020.