Ile środków z unijnego budżetu trafi do Zachodniopomorskiego, na co zostaną przeznaczone i jak będzie wyglądał nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – to główne tematy dzisiejszego śniadania prasowego z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego.

 

W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, udział wzięli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Dyrektor Wydziału Zarządzania RPOMarcin Szmyt oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Jerzy Ruszała.

 

Spotkanie rozpoczął marszałek Olgierd Geblewicz, który podzielił się najnowszymi informacjami na temat planów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wobec Regionalnych Programów Operacyjnych, które województwa będą wdrażały od 2014 roku. 

 

- W dniach 19-20 lutego odbył się Konwent Marszałków w Białowieży, w czasie którego pani minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła założenia podziału funduszy unijnych na regiony. Padły też pierwsze konkretne kwoty – jak już Państwo wiedzą, w przyszłej perspektywie na lata 2014-2020, naszemu regionowi przypisano kwotę 1 mld 204 mln euro – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - To niewątpliwie dobra informacja dla naszego regionu. Jak podała pani minister, jest to o 12% więcej niż Zachodniopomorskie uzyskało w perspektywie na lata 2007-2013, aczkolwiek muszę przyznać, że mnie osobiście ta kwota nie satysfakcjonuje w pełni. Mam wrażenie, że w tej kwocie zabrakło spojrzenia na szczególne wyzwania, specyficzne dla naszego regionu. Sądzę, że nasze województwo powinno być obszarem strategicznej interwencji, a już na pewno te powiaty w naszym regionie, które mają największe problemy np. z bezrobociem czy ekonomiczne. Będę zatem zabiegał o dodatkowe środki dla naszego województwa, szczególnie, że mogą to być jedne z ostatnich tak dużych pieniędzy z UE dla polskich regionów – deklarował marszałek.

 

Głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020, będzie tzw. Umowa partnerstwa. Odnosi się ona do takich kwestii, jak: zakres wsparcia ze środków europejskich w wybranych obszarach tematycznych, liczba i zakres programów operacyjnych, sposób podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne, zarys systemu wdrażania, sposób uzupełniania się interwencji finansowych z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki. Unijne fundusze, które trafią do Polski, będą także ukierunkowane pod kątem realizacji celów Strategii Europa 2020. 

 

Komisja Europejska w projekcie ram prawnych dla perspektywy 2014-2020 określiła 11 celów tematycznych, którym ma być podporządkowana interwencja polityki spójności po roku 2014. Cele tematyczne zostaną również uwzględnione w powstających programach operacyjnych dla każdego z województw:

 

    Cel 1 – Wsparcie Infrastruktury sfery B+R.

    Cel 2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

    Cel 3 – Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

    Cel 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

    Cel 5 – Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.

    Cel 6 – ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów.

    Cel 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

    Cel 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników.

    Cel 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

    Cel 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.

    Cel 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej.

 

Wśród nowości jakie będzie niosła ze sobą perspektywa finansowa na lata 2014-2020 na szczególną uwagę zasługuje pojęcie, określone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako wymiar terytorialny – w nowych Programach Operacyjnych powinno odejść się od patrzenia przez pryzmat granic administracyjnych, aby w lepszy sposób wykorzystać potencjały i  specjalizacje poszczególnych obszarów – stąd pomysł wyznaczenia tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – jako kolejne nowe narzędzie – służyć mają z kolei zaangażowaniu miast i ich obszarów funkcjonalnych, mają też wspierać rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez promocję współpracy wchodzących w jego skład jednostek administracyjnych i realizację wspólnych, zintegrowanych projektów. Ważnym celem jest także zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, poprzez instrument tzw. Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną. 

 

Fundusze unijne po 2014 roku będą wdrażane za pomocą 8 programów zarządzanych z poziomu kraju (przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Rolnictwa), w tym 1 programu ponadregionalnego, obejmującego województwa Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz 16 programów regionalnych (tutaj pieniędzmi dysponują marszałkowie województw). Programy regionalne będą dwufunduszowe: finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Będą także wdrażane programy dotyczące współpracy terytorialnej.

 

Na co zostaną przeznaczone środki unijne w naszym regionie? - Wyciągając wnioski z naszego RPO na lata 2007-2013 i pamiętając o wytycznych nowego okresu programowania, musimy zdecydować na co postawimy w latach 2014-2020. Wiemy, że na pewno popłyną do dwóch obszarów - gospodarki i infrastruktury. Uważamy je za absolutnie kluczowe, które będą najmocniej zmieniały jakość naszego życia i które będą stymulująco wpływać na pozostałe sfery – mówił marszałek.

 

Marszałek poinformował także jak przebiegają przygotowania naszego regionu do nowej perspektywy. W ich ramach Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w celu optymalnego przygotowania się do nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, realizuje proces komunikacji społecznej. Składa się on z kilku etapów, jednym z nich jest wyznaczenie potencjałów rozwojowych zachodniopomorskich gmin i powiatów. Przeprowadzono m.in. badanie ankietowe wśród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego samorządy wskazały swoje potencjały rozwojowe oraz propozycje projektów.

 

- Wicemarszałek Andrzej Jakubowski pracuje nad nowym kształtem Regionalnego Programu Operacyjnego, wicemarszałek Wojciech Drożdż nad programami strategicznymi, które mają dać dodatkowe uzasadnienie dla poszczególnych rozwiązań w ramach przyszłego RPO WZ. Cały Zarząd jest zobligowany do przeprowadzenia cyklu debat i spotkań z samorządowcami, z środowiskami biznesu i nauki – po to, by mieć pełną pewność, że będziemy mądrze wydawać pieniądze -mówił Olgierd Geblewicz.

 

Marszałek dodał, że prace nad Programami Strategicznymi w poszczególnych obszarach, które stanowić będą bazę dla wyznaczenia priorytetów dla nowej perspektywy finansowej, są już na ukończeniu. Program Strategiczny stanowi narzędzie wpisujące się w realizację celów strategicznych wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Województwa i kierunki działań polityk sektorowych.

 

Jeśli idzie zaś o kształt Programu Operacyjnego, marszałkowie poinformowali, iż obecnie trwają konsultacje ram RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.