Możliwości pozyskania środków w perspektywie finansowej 2014-2020 przez gminy i powiaty były głównym tematem seminarium zorganizowanego w czwartek, 9 kwietnia, przez Wydział Zarządzania Strategicznego.  Podczas spotkania marszałek województwa Olgierd Geblewicz podkreślał rolę samorządów lokalnych w tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju regionu.

Seminarium „Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego"  jest jednym z pierwszych spotkań informacyjnych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego. Adresatami czwartkowego, roboczego spotkania byli przedstawicieli zachodniopomorskich gmin i powiatów.

- Rok 2015 poświęcamy na aktualizację Strategii Rozwoju Województwa. Nie będą to zmiany rewolucyjne, ale dostosowane do obecnych wyzwań. Jesteśmy także na etapie uszczegółowiania i konsultowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Zachęcam wszystkich do wnoszenia uwag oraz opinii na  temat przyjętych zapisów – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Opinie do projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego można zgłaszać do 15 kwietnia 2015 r. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące m.in. podziału na poszczególne działania wraz z przyporządkowaną alokacją, typami projektów oraz potencjalnymi beneficjentami. 

Zapoznaj się z projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

- W nowej perspektywie finansowej szukamy różnych narzędzi wsparcia dla różnych przestrzeni województwa. To jedno z naszych wyzwań – mówił marszałek i podkreślał złożoność sytuacji gospodarczej, społecznej i komunikacyjnej Pomorza Zachodniego.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa interwencje w układzie terytorialnym koncentrować się będą wokół Szczecińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wiejskich obszarów stanowiących Specjalną Strefę Włączenia. Niezależnie od obszarów strategicznej interwencji będą wdrażanie wybrane priorytety inwestycyjne RPO o charakterze progospodarczym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych. Obszary te mogą zostać wyznaczone oddolnie przez poszczególne samorządy na podstawie faktycznych powiązań funkcjonalnych.

Uczestnicy szczecińskiego seminarium rozmawiali o aktualizacji strategii województwa w kontekście  potrzeb JST oraz o praktycznych aspektach rozwoju samorządów w perspektywie 2014-2020.

Kolejne seminarium na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2015 r. w Szczecinku.

Seminaria „Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego" – polityki publiczne, dokumenty strategiczne, perspektywa finansowa 2014–2020” odbywają się w ramach projektu „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu”.

Załączniki

application/pdf
Seminarium „Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego" - prezentacja

Seminarium „Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego" - prezentacja

1.22 MB