Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy listę zidentyfikowanych przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięć wskazanych do objęcia Kontraktem terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Kontrakt terytorialny jest umową określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju i województwa, którego dotyczy, a także sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji zawieraną pomiędzy Radą Ministrów a zarządem województwa. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 stanowić on będzie nowe narzędzie służące koordynacji działań prorozwojowych podejmowanych przez rząd i samorząd ukierunkowanych na osiąganie wspólnych celów, w szczególności poprzez dostosowanie interwencji sektorowej do potrzeb regionalnych. Wdrożenie Kontraktu pozwoli na ukierunkowanie przedsięwzięć samorządowych w sposób służący realizacji celów polityki regionalnej państwa poprzez dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa oraz wdrażanych na poziomie centralnym programów finansowanych ze środków UE określonych przedsięwzięć realizowanych przez partnerów samorządowych oraz zapewnienie komplementarności przedsięwzięć realizowanych po stronie rządowej i samorządowej.
 
Identyfikacja działań przeznaczonych do realizacji w ramach Kontraktu terytorialnego dokonuje się w oparciu o szeroki dialog społeczny z uwzględnieniem potrzeb i postulatów środowisk lokalnych. Służy temu realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego proces komunikacji społecznej obejmujący konferencje i spotkania informacyjne, ankiety służące identyfikacji planowanych przedsięwzięć, konsultacje z grupami środowiskowymi i przedstawicielami samorządów, specjalna strona internetowa. Sformułowany w toku takich działań mandat negocjacyjny samorządu do uzgodnienia ostatecznego kształtu Kontraktu będzie obejmować zagadnienia wynikające z realnych potrzeb i strategii rozwoju, zdefiniowane szeroko, nie ograniczone zasadami polityki spójności. Mandat ma przy tym umożliwiać włączenie wielu źródeł finansowania (programy krajowe i regionalne w zakresie EFRR i EFS, środki budżetu państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego). Przedłożony stronie rządowej mandat zawierać będzie w szczególności:

  • uzgodnione cele przewidziane do realizacji na terenie województwa;
  • przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, w tym:
  • okres realizacji,
  • oczekiwane rezultaty,
  • źródła finansowania;
  • sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych.

 
Samorząd województwa liczy na aktywny udział społeczności regionu w wypracowaniu wspólnej wizji jego rozwoju oraz wypracowanie zintegrowanej koncepcji podejmowanych działań interwencyjnych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie propozycji działań, które mogą zostać włączone do mandatu negocjacyjnego. Zgłaszane propozycje powinny przy tym cechować się istotnością zarówno z punktu widzenia kraju i regionu. Ważne jest, aby uwzględniały wskazane powyżej informacje o terminach, kosztach i uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, umożliwiając obiektywną ocenę składanych propozycji.
 
Propozycje przedsięwzięć do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego należy przesyłać do 30 lipca 2013 r. na adres e-mail: zachodniopomorskie2020@wzp.pl

Załączniki

application/pdf
Linia demarkacyjna

Linia demarkacyjna

394.3 KB
application/pdf
Lista przedsięwzięć wskazanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego

Lista przedsięwzięć wskazanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego

66.69 KB
application/vnd.ms-excel
Propozycja przedsięwzięcia do Kontraktu terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego

Propozycja przedsięwzięcia do Kontraktu terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego

35 KB