Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20.06.2022 r. w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 i przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi, który spełnił kryteria wyboru i uzyskał największą liczbę punktów. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/18-inwestycje-przedsiebiorstw-w-ramach-strategii-zit-dla-koszalinsko-kolobrzesko-bialogardzkiego-obszaru-funkcjonalnego-kkbof-0