Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

 1. W jaki sposób należy obliczyć minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych, która musi przekroczyć 200 % wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów (dywersyfikacja zakładu, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, art. 14 pkt 7), w przypadku gdy w ramach projektu będzie ponownie wykorzystywane 30% powierzchni hali, która jest dzierżawiona?

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji:
  "W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z  projektem." Przy założeniu, że dzierżawiona hala stanowić będzie aktywa ponownie wykorzystywane dla potrzeb nowej inwestycji, wówczas przy ustalaniu wartości księgowej tych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Jeżeli tylko 30 % danego składnika aktywów (w tym przypadku 30 % powierzchni hali) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb nowej inwestycji polegającej na dywersyfikacji istniejącego zakładu, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów istniejącego zakładu powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji.
  - jeżeli wartość księgowa hali odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z  projektem wynosi 1.000.000,00 zł;
  - wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów (wyliczona z zachowaniem przywołanej powyżej zasady) wynosi 300.000,00 zł (30% z 1.000.000,00 zł);
  - koszty kwalifikowalne muszą przekraczać 900.000,00 zł => 300.000,00 zł + 200% z 300.000,00 zł = 300.000,00 zł + 600.000,00 zł.
   
 2.  Jaki jest maksymalny czas na rozpoczęcie realizacji projektu liczony od dnia ogłoszenia konkursu?

  Zgodnie z Regulaminem konkursu  1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji nie ma ograniczenia co do terminu, w którym wnioskodawca zobowiązany jest rozpocząć realizację projektu. Należy jedynie pamiętać, że  rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. Jedynym obostrzeniem związanym z okresem realizacji projektu jest wymóg zakończenia realizacji projektu w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że jednym z kryteriów oceny projektu jest "Poprawność okresu realizacji", w ramach którego ocenie będzie podlegać czy dany projekt zostanie zrealizowany w terminie dla niego zaplanowanym we wniosku aplikacyjnym, jak również czy harmonogram projektu został zaplanowany realnie i racjonalnie. Niespełnienie powyższego kryterium spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie.
   
 3. Czy w konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa typu start-up?

  Przedsiębiorstwa typu start-up (w początkowej fazie rozwoju) nie są wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu z zastrzeżeniem, iż spełniają wszystkie pozostałe warunki określone w regulaminie konkursu dla Działania 1.5.
   
 4. W przypadku zakwalifikowania projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 do grupy II, czyli do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jakie organy wydają postanowienia opiniujące przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?Zgodnie z zapisami art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) postanowienia opiniujące oraz uzgadniające w ramach ocen oddziaływania na środowisko wydaje: 
  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub dyrektor urzędu morskiego (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim),
  - Powiatowy Inspektor Sanitarny (PIS).
   
 5. Czy w przypadku, gdy w ramach projektu zaplanowany będzie zakup nieruchomości, wnioskodawca może dostarczyć dokumenty dotyczące oddziaływania na środowisko oraz pozwolenie na budowę po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu?

  W przypadku projektów, w których planowane jest nabycie nieruchomości (m.in. gruntu) IZ dopuszcza warunkowo dostarczenie dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (załączniki nr 4 - w tym pozwolenie na budowę ) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Natomiast jeżeli beneficjent nie nabywa ani gruntu, ani budynku (planuje wybudować budynek – co nie jest tożsame z jego nabyciem), musi na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedłożyć wszystkie obligatoryjne załączniki z grupy nr 3 wskazane w regulaminie konkursu. Pozostałe załączniki z grupy nr 3 i 4 mogą zostać uzupełnione na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
   
 6. Kiedy przedsiębiorca chcący skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji może nabyć grunt pod inwestycję? 

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dla Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. Rozpoczęcie realizacji projektu to podjęcie jakichkolwiek działań w ramach projektu, niebędących rozpoczęciem prac, w tym zakup gruntu lub rozpoczęcie prac w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpi najpierw. W związku z powyższym, zakup gruntu związany z realizacją projektu może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.
   
 7. Czy zasada konkurencyjności opisana w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie obowiązuje wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?    

  Zasada konkurencyjności, opisana w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pt. „Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, ma zastosowanie do zamówień o wartości od 20 000 PLN netto, udzielanych w ramach realizacji projektu.     

  Jak wynika z zapisów pkt. 9 Kompendium ww. załącznika, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowalne, tzn. aby podlegały dofinansowaniu ze środków EFRR, wybór wykonawcy zamówienia powinien być dokonany w oparciu o najbardziej ekonomiczną ofertę przy zachowaniu wymaganej jakości przedmiotu zamówienia, a wnioskodawca przy wyborze oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności.            

  Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z treścią pkt. 7 Kompendium załącznika nr 5, jeżeli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę (dotyczy wyłącznie zamówień o wartości niższej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP).        

  W świetle ww. zapisów, wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności niezależnie od tego czy ponosi wydatki, będące przedmiotem zamówienia, przed czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie.         

  W przypadku zamówień o wartości poniżej 20 000 zł netto możliwe jest zastosowanie uproszczonego trybu procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawcy, tzn. odstąpienie od obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego i porównania co najmniej 3 ważnych ofert pochodzących od różnych wykonawców. Wnioskodawca / beneficjent sam określa sposób dokonania takiego zakupu, mając jednak na względzie, że wydatek musi zostać dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.               

  Publikacja ww. załącznika już na etapie aplikowania o środki ma na celu wskazanie wszystkich warunków istotnych z punktu widzenia realizacji i rozliczania, jakie musi spełniać projekt i wydatki z nim związane.        

  Ponadto w rozdziale 3 regulaminu konkursu zostały opisane kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków, m.in. ramy czasowe i ocena kwalifikowalności wydatku, w tym katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działania 1.5, a także dodatkowe zasady ponoszenia wydatków w ramach realizacji projektu.
   
 8. Czy nie ma przeszkód by projektem wprowadzić w działalności beneficjenta zarówno innowacyjność produktową, jak i procesową?

  Zgodnie z punktem 7 Podrozdziału 1.2 Typy projektów Regulaminu Konkursu realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym.       

  Powyższy zapis należy rozumieć, iż dopuszczalne jest wdrożenie w ramach projektu zarówno innowacji produktowej, jak i innowacji procesowej.
   
 9. Czy w ramach przedmiotowego konkursu można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu tożsamy z wnioskiem złożonym uprzednio w aktualnym konkursie w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia?

  Zarówno zasady określone w regulaminie aktualnego konkursu w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, jak i działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, nie wzbraniają złożenia odrębnych wniosków dla tego samego projektu w ramach ww. naborów. Tym samym istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tej samej inwestycji w ramach obu tych naborów. Jednakże należy zauważyć, iż dofinansowanie na rzecz tej inwestycji będzie co do zasady udzielone na podstawie jednej tylko umowy.

Link: