Mając na uwadze stan prac nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi nowego okresu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego współpracując z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przystąpił do procesu konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa.
 
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując projekt umowy wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.
 
W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje konferencję, której celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków interwencji europejskich funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. Spotkanie, które poprowadzą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędzie się w dniu 8 sierpnia br. o godzinie 12:30, w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, przy ul. A. Mickiewicza 41.
 
Zachęcamy do zabierania głosu podczas dyskusji.
 
Materiały w tym Projekt Umowy Partnerstwa można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl