Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dokumentu określającego kierunki regionalnej interwencji w latach 2014 – 2020.
 
Przedmiotowy Program opracowany został na bazie regionalnych dokumentów strategicznych i programowych:

  • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Strategii sektorowych oraz wynikających z nich Programów Strategicznych

wraz z towarzyszącymi im diagnozami, analizami i konsultacjami, które pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych potrzeb, wyzwań i szans Regionu.
 
Przy opracowywaniu projektu RPO WZ 2014 – 2020 uwzględniono zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – EUROPA 2020, a także Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jednocześnie wzięte pod uwagę zostały dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektyw 2004-2006 oraz 2007-2013.
 
Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zakładanych kierunków interwencji w ramach RPO WZ 2014-2020.
 
Konsultacje przedmiotowego dokumentu trwać będą do 31 października 2013 r.
 
Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu RPO WZ na lata 2014-2020, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag. Z uwagi na fakt, iż konsultacje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz w formacie .doc prosimy przesyłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl
 
W tytule prosimy wpisać „Konsultacje RPO WZ 2014-2020”.
 
Proces konsultacji koordynuje Wydział Zarządzania Strategicznego (tel. 91 44 11 171).

Załączniki

application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - projekt

2.34 MB
application/msword
Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

247.5 KB