Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 30 czerwca 2015 r. konkurs nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego, który obejmuje nabory:

RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.09.05.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych;

RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 (wersja z dnia 29 lipca 2015 r. ze zmianami)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  informuje o zmianach w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego.

W Regulaminie konkursu wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1.  W § 2 Postanowienia ogólne, pkt. 8, dla zapisów odnoszących się do Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, doprecyzowano limity dotyczące wysokości stypendiów poprzez wprowadzenie przypisu o treści: „Uczestnikowi projektu w okresie odbywania stażu/praktyki zawodowej przysługuje stypendium w wysokości miesięcznej nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień składania Uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs. Stypendium jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość wyliczana jest proporcjonalnie. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a od kwoty stypendium odprowadzane są wszelkie uznania wynikające z przepisów prawa krajowego. W związku z tym, składki te powinny zostać uwzględnione przez beneficjenta w budżecie projektu”.
  2. § 5, ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  „3. Termin składania KKS ustala się na okres od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. do godziny 15.00”.