23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursu oraz zachęcamy do składania aplikacji przez uprawnione jednostki.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

Spotkania informacyjne

W związku z ogłoszeniem konkursu dotacji zapraszamy gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie na spotkania informacyjne

Procedura wnioskowania o dotację

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap 1

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MIiR fiszkę projektową (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje zarówno propozycje wnioskodawcy w zakresie programu rewitalizacji jak i modelowych działań pilotażowych.

Uwaga!

 

Fiszki, które zostały wybrane w I etapie konkursu nie dostają automatycznie dotacji. Pełne wnioski o przyznanie dotacji opracowane na ich bazie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania. Z wnioskodawcami, których fiszki zostały wybrane w I etapie konkursu nie jest podpisywana umowa, gdyż nie otrzymują oni żadnych środków finansowych tylko wsparcie merytoryczne, o którym mowa powyżej. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od dnia ogłoszenia listy wybranych 50 (+/- 5) fiszek projektowych, jednak wydatki poniesione w tym okresie zostaną zrefundowane tylko w projektach wybranych do dofinansowania w II etapie konkursu (nie więcej niż 20).

Etap 2

Wnioski o przyznanie dotacji złożone przez wnioskodawców wybranych w I etapie konkursu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

Sposób składania fiszek (I etap) i wniosków (II etap)

Formularz fiszki (w I etapie)/wniosku (w II etapie) o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zwany dalej „fiszką/wnioskiem”, należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Terminy:

Ogłoszenie konkursu – 23 kwietnia 2015 r.

Termin składania fiszek projektowych – 1 czerwca 2015 r.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektów:

  • minimalna wartość projektu to 100 tys. zł 
  • maksymalna wartość projektu to 5 mln zł
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu 

Informacje:

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mir.gov.pl.

Ze względu na nowy sposób udzielania wsparcia prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.  

Informacja o spotkaniach prezentujących zasady konkursu znajduje się na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce "Konferencje i szkolenia".

Regulamin oraz załączniki do regulaminu konkursu dotacji znajduja się Portalu Funduszy Europejskich w wiadomości dotyczącej konkursu.