Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20 czerwca 2013 r. w Szczecinie organizuje konferencję pn. „Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę”, która będzie okazją do przedstawienia idei powstania Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki w Szczecinie.
 
W toku prac nad dokumentami strategicznymi przygotowującymi województwo do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 dokonano analizy potencjałów gospodarczych w odniesieniu do zasobów naturalnych regionu. Dzięki dokonanej analizie zidentyfikowano specjalizacje, które można określić mianem inteligentnych, ponieważ angażują zarówno jednostki naukowo-badawcze, jak i przedsiębiorców, a także prognozują rozwój gospodarczy województwa w najbliższych latach.
 
Konferencja, poza zaprezentowaniem głównych założeń w zakresie specjalizacji BIOGOSPODARKA będzie również prezentacją oferty sektora B+R dla gospodarki w tym zakresie, a także formą partycypacji partnerów społeczno-gospodarczych w procesie toczących się konsultacji społecznych, dlatego zaproszene kierujemy do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, jak również klastrów i przedsiębiorców.
 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Załączniki

application/pdf
Czas na biogospodarkę - agenda

Czas na biogospodarkę - agenda

139.87 KB