Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego koordynuje przygotowywanie społeczności regionu do udziału w nowej perspektywie polityki spójności Unii Europejskiej w lata 2014 – 2020. Pozyskanie odpowiednio dużej puli środków strukturalnych oraz ich efektywne wykorzystanie wymaga właściwego planowania oraz regionalnego konsensusu wokół kierunków rozwoju naszego województwa.

Uchwałą Nr 1978/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2011 r. powołane zostało Kolegium Redakcyjne ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014 – 2020). Zadaniem Kolegium jest stworzenie RPO WZ na lata 2014 – 2020, który będzie podstawą do pozyskania i wydatkowania wsparcia udzielonego przez UE ze środków przeznaczonych na realizację polityki spójności w naszym regionie.

Do głównych zadań Kolegium należy:

- przygotowanie analiz diagnostycznych dotyczących rozwoju regionu, które będą stanowić bazę dla przygotowania RPO WZ 2014 – 2020,

- przygotowanie struktury układu wykonawczego Programu oraz założeń dotyczących dystrybucji wsparcia,

- przygotowanie ostatecznej wersji RPO WZ 2014 – 2020,

- negocjacje Programu z Komisją Europejską.

Szczegółowy zakres prac Kolegium oraz jego skład został uregulowany Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki

application/pdf
Uchwała Nr 1978/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1978/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

239.28 KB