Gmina Polanów przystępuje do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Dzięki unijnym środkom Regionalnego Programu Operacyjnego mieszkańcy będą mogli otrzymać grant w wysokości 7,5 tys. zł na zmianę systemu ogrzewania. W piątek, 15 lipca 2022 r. wicemarszałek Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski zawarli umowę dotacyjną na ten cel. Jej wartość przekracza 225 tys. zł.
 
Środki pochodzą z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym. Dzięki nim na przystąpienie do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego szansę otrzymały samorządy, które do tej pory znajdowały się na liście rezerwowej.
 
Dzięki dotacji w wysokości 225 975 zł (100% poziom dofinansowania) w 25 budynkach / lokalach mieszkalnych zmieni się system ogrzewania na bardziej ekologiczny.
 
Wymiana źródeł ciepła przeprowadzona zostanie w budynkach mieszkalnych spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej (wskaźnik EPH+W wynoszący dla danego budynku nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w ramach projektu wykonanych zostanie 30 świadectw charakterystyki energetycznej.
 
Odbiorcami końcowymi w ramach projektu będą wyłącznie osoby fizyczne  –  mieszkańcy Gminy Polanów. Granty w ramach projektu przyznawane będą ryczałtowo w wysokości 7 500 zł.
 
Efektem zmiany sposobów ogrzewania będzie trwałe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 144,51 tony równoważnika CO2 oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,16 Mg/rok.
 
Projekt „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów " jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
 
– Dotychczas w ramach tego działania  zawarliśmy 32 umowy na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą  ponad 17 mln zł – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Projekt ma być realizowany od listopada 2022 r. do października 2023 r.
 
Szczegóły wsparcia  dostępne będą na stronie internetowej gminy.