Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad propozycją strategicznych decyzji w sprawie podziału Funduszy Europejskich w nowej wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Więcej funduszy niż obecnie będą miały do dyspozycji samorządy wojewódzkie. Wzrosną też wydatki na badania naukowe, innowacyjność, zatrudnienie i włączenie społeczne.
 
Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przekazany do pozostałych resortów oraz samorządów wojewódzkich dokument „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne” otwiera krajową dyskusję o Funduszach Europejskich dla Polski na lata 2014-2020. Doprecyzowanie polskiej koncepcji wykorzystania funduszy unijnych ułatwi trwające negocjacje wysokości budżetu UE i zasad funkcjonowania polityki spójności.
 
Wraz z przyjęciem Strategii Europa 2020 Polska i inne kraje UE zobowiązały się do realizacji jej celów, czyli wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska silnie powiązała osiąganie tych celów z wdrażaniem funduszy unijnych. Chodzi o to, by pieniądze europejskie finansowały inwestycje, które pozwolą wypełnić założenia strategii. Dlatego przedstawione przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności ograniczają zakres wsparcia z pieniędzy unijnych  do 11 celów tematycznych. Określają one również ogólne zasady podziału funduszy.
 
Propozycje MRR uwzględniają więc zobowiązania Polski wynikające ze Strategii Europa 2020, zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski oraz uwarunkowania krajowe, takie jak dostępność środków w budżecie państwa oraz inne krajowe dokumenty strategiczne. Nie przesądzając konkretnych kwot, przygotowany przez MRR dokument zawiera propozycje sposobu podziału środków na 11 celów tematycznych, tj.:
 

 1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje;

 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;

 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;

 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;

 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;

 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;

 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;

 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

 
W dokumencie zawarto również propozycję podziału kompetencji we wdrażaniu funduszy pomiędzy szczeblami władzami centralnymi i regionalnymi. W latach 2014-2020 zakres decentralizacji systemu wdrażania funduszy w Polsce będzie większy niż  obecnie. Oznacza to, że relatywnie więcej środków do dyspozycji otrzymają samorządy wojewódzkie. Pozostaną jednak programy krajowe, z których dofinansowane będą mogły zostać m.in. projekty reform systemowych czy inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lub zasięgu krajowym.
 
Ostatecznym efektem prac nad dokumentem (rozłożonych na kilka miesięcy) będzie tzw. Umowa Partnerska Polski z Komisją Europejską. Jest to rodzaj kontraktu, w którym państwa członkowskie UE wskazują, w jaki sposób osiągną swoje cele rozwojowe przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w obszarze polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i rybołówstwa.