Rada Unii Europejskiej ds. Ogólnych zamknęła negocjacje w czterech kolejnych blokach tematycznych pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2014-2020. Uwzględniono w nich wiele istotnych dla Polski propozycji. Spotkanie, w którym uczestniczył wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda odbyło się 26 czerwca 2012 r. w Luksemburgu pod przewodnictwem prezydencji duńskiej.
 
10 bloków tematycznych jest już wstępnie zamkniętych na poziomie Rady, czyli negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi. - Każdy z bloków może jeszcze zostać otwarty, ponieważ negocjacje toczą się zgodnie z zasadą, że nic nie jest uzgodnione dopóki wszystko nie jest uzgodnione. Cieszy nas jednak to, że wiele zaakceptowanych na Radzie punktów jest zbieżnych z polskim stanowiskiem dotyczącym przyszłej polityki spójności - podsumował wiceminister Marceli Niezgoda.
 
Na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (26 czerwca), przyjęte zostały kompromisy w kolejnych czterech obszarach tematycznych, tj.:

 • koncentracja tematyczna,

 • ramy i ocena wykonania,

 • instrumenty finansowe,

 • PPP i projekty generujące dochód.

 
Wcześniej, na posiedzeniu w kwietniu 2012 r., kompromis zawarto w sześciu obszarach, tj.:

 • programowanie strategiczne,

 • warunkowość ex-ante,

 • monitoring i ewaluacja,

 • duże projekty,

 • uproszczenia, w tym kwalifikowalność i trwałość,

 • zarządzanie i kontrola.

 
Podczas kolejnej prezydencji cypryjskiej powinny zapaść rozstrzygnięcia co do kształtu zapisów w pozostałych blokach tematycznych, tj.

 • zarządzanie finansowe,

 • instrumenty terytorialne,

 • wskaźniki,

 • Wspólne Ramy Strategiczne,

 • pomoc techniczna,

 • informacja i promocja,

 • dodatkowość,

 • Europejska Współpraca Terytorialna.

 
Kolejnym krokiem będą rozmowy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim (w ramach tzw. trilogu) w celu ustalenia ostatecznego brzmienia całego pakietu. Rozpoczną się one prawdopodobnie podczas prezydencji irlandzkiej (w I połowie 2013 r.).