Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) planuje przeprowadzenie w okresie pomiędzy 1 września 2015 r. a 15 października 2015 r. cyklu spotkań informacyjno – szkoleniowych z przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu RPZP.KS-IZ.00-32-001/15. Harmonogram spotkań zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń podmiotów zainteresowanych ich przeprowadzeniem.

Celem tych spotkań jest w szczególności:

dokonanie wstępnej analizy projektów priorytetowych, które planowane są do ujęcia przez wnioskodawców w Koncepcji Kontraktu Samorządowego, na podstawie warunków dofinansowania projektów w ramach poszczególnych działań RPO WZ 2014 – 2020 (kwalifikowalność projektów i kosztów, okres realizacji, dobór wskaźników).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń dotyczących chęci odbycia spotkania na adres kontraktsamorzadowy@wzp.pl propozycji terminu i miejsca spotkania. Po ustaleniu terminu spotkania, w celu zapewnienia jego efektywnego przebiegu, IZ RPO WZ zwróci się z prośbą do potencjalnych wnioskodawców o przygotowanie i przesłanie, w terminie pozwalającym na dokonanie wstępnej analizy, opisów planowanych projektów priorytetowych planowanych do ujęcia w ramach Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

Przypominamy jednocześnie, że niezależnie od powyższych spotkań od momentu ogłoszenia konkursu pracownicy IZ RPO WZ na bieżąco udzielają informacji związanych z założeniami mechanizmu Kontraktu Samorządowego oraz zasadami konkursu, w tym w zakresie warunków realizacji projektów w ramach poszczególnych działań Programu objętych mechanizmem Kontraktu Samorząodwego.

Należy jednak podkreślić, iż ze względu na wymogi trybu konkursowego, na obecnym etapie konkursu, pracownicy IZ RPO WZ nie mogą dokonywać oceny Koncepcji Kontraktu Samorządowego (KKS) jako całości lub poszczególnych jej elementów. Powyższe ograniczenie dotyczy również projektów KKS i poszczególnych jej elementów (m.in. założeń koncepcji, drzewa celów, wskaźników, relacji pomiędzy poszczególnymi projektami w kontekście komplementarności wiązki projektów oraz jej osadzenia w części diagnostycznej i celowościowej KKS) przygotowanych na innych niż obowiązujących w konkursie formularzach.