Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW w Szczecinie) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i będzie odpowiadał  za inwestycje w obszarze ochrony środowiska w ramach II, III i IV osi priorytetowej.

Działania zaplanowane w ramach RPO WZ 2014-2020 koncentrują się m.in. na uporządkowaniu gospodarki ściekowej, rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Ze względu na szeroki i zróżnicowany zakres potrzeb w obszarze ochrony środowiska zapraszamy do zgłaszania potrzeb inwestycyjnych poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie (www.wfos.szczecin.pl), który stanowić będzie bazę informacyjną dla Instytucji Pośredniczącej.