W dniu 17 października 2023 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podjęła uchwały w sprawie aktualizacji Regulaminów naboru pozakonkursowego nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Modyfikacja zapisów Regulaminów naboru odzwierciedla zmiany warunków wsparcia projektów w działaniu 4.9 wprowadzone w SOOP (wersja 71.0) i polega na zwiększeniu możliwego poziomu dofinansowania do maksymalnie 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (przy czym w przypadku współfinansowania projektu z budżetu państwa, wkład BP nie może przekroczyć 10%).

Szczegóły znajduja się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/49-rozwoj-zasobow-endogenicznych-projekty-pozakonkursowe