W dniu 9 maja 2023 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru pozakonkursowego nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. W ramach zmian doprecyzowano oraz dostosowano zapisy Regulaminu naboru do aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Podjęto także decyzję o zaktualizowaniu kwoty alokacji w ramach naboru pozakonkursowego. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 118 623 235,80 zł.

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/49-rozwoj-zasobow-endogenicznych-projekty-pozakonkursowe