Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 maja 2023 r., podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-005/22  do kwoty 25 275 587,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów i przyznał dofinansowanie uzupełniające dla projektu wskazanego w pozycji 2 na Liście rankingowej w wysokości 17 076 405,00 zł, tym samym łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 22 920 756,92 zł.

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/41-dziedzictwo-kulturowe-1