Do 1.599.700.000 euro wzrasta pula środków, która trafi do Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020 na realizację nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacunkowa wartość alokacji dla nowego Regionalnego Programu Operacyjnego po przeliczeniu na złote* wynosi teraz ok. 6,69 mld złotych.
 
- Zapowiadałem, że kwota 6 mld złotych przeznaczonych na realizację nowego RPO będzie tylko rosła. Dziś wiemy, że Województwo Zachodniopomorskie zarządzać będzie kwotą przynajmniej o 690 mln złotych większą. Najważniejsze dla mnie jest to, by mądrze te pieniądze na Pomorzu Zachodnim zainwestować – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. –O kierunkach wykorzystania środków w latach 2014-2020, o tym jakie przedsięwzięcia powinniśmy wspierać, by zdynamizować procesy rozwojowe w regionie – rozmawiamy już od dłuższego czasu. I dialog ten zamierzamy kontynuować.
 
Wzrost pierwotnej alokacji Programu (1 435 500 000 euro) o 164 200 000 euro jest wynikiem uwzględnienia w ramach wyliczeń aktualnego parytetu siły nabywczej walut. Pula wszystkich środków Polityki Spójności przeznaczonych dla Polski dotychczas liczona była w cenach stałych dla 2011 r. Jej przeliczenie na ceny bieżące oznacza zwiększenie puli z 72,9 mld euro do 82,5 mld euro.
 
O nowych wyliczeniach poinformowała marszałków województw minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na spotkaniu w Warszawie 30 października br. Zostały one uwzględnione w najnowszej wersji projektu Umowy Partnerstwa, dokumentu ramowego określającego główne kierunki oraz instrumenty dystrybucji wsparcia w perspektywie 2014-2020, który polski rząd przygotowuje do negocjacji z Komisją Europejską.
 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi prace przygotowujące region do nowej perspektywy finansowej, uwzględniając zasadę partnerstwa w programowaniu głównych kierunków wsparcia. Proces konsultacji opracowywanych w Urzędzie Marszałkowskim dokumentów, w tym projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, uwzględnia aktywny udział w nich społeczności regionu i jej reprezentantów, w tym radnych województwa, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz partnerów społecznych i organizacje pozarządowych.
 
W październiku 2013 roku odbywały się poprzez stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego wstępne konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag na temat zakładanych kierunków interwencji w ramach RPO. Konsultacje trwały do 31 października 2013 r. Obecnie Urząd Marszałkowski zajmuje się katalogowaniem i analizą zgłoszonych uwag.
 
Kolejnym etapem będą formalne (ustawowe) konsultacje społeczne projektu RPO, które zostaną ogłoszone najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2013 r.
 
*przeliczenie dokonane w oparciu o kurs sprawozdawczy EBC dla listopada 2013 r. (1 euro = 4,1801 złote)