Marszałek Olgierd Geblewicz oraz rektor ZUT prof. Jacek Wróbel (po lewej) i prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz (po prawej).

Władze samorządu województwa inwestują unijne fundusze w rozwój infrastruktury badawczej zachodniopomorskich uczelni. Innowacyjne centra czy laboratoria mają zbliżyć naukę i biznes, a nowoczesne technologie wzmocnić zachodniopomorską gospodarkę. Z kolejnej puli eurofunduszy skorzystają Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Akademia Morska. Trafi do nich prawie 13 mln zł. Podpisanie pierwszych umów z beneficjentami odbyło się w piątek, 22 kwietnia 2022 roku. Z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem dokumenty podpisali rektor ZUT prof. Jacek Wróbel oraz prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz.

To kolejny raz w perspektywie unijnej 2014-2020, kiedy Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza unijne wsparcie na projekty związane z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej.

– Pomorze Zachodnie jest nie tylko regionem morskim, ale i ekologicznym. Dlatego podpisane dzisiaj umowy są zgodne z wizją rozwoju regionu jako regionu niebiesko-zielonego – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. 

W sumie do uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim trafi prawie 13 mln zł. To środki unijne. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego ponad 10 mln zł. W ramach trzech projektów utworzy laboratorium badawcze druku 3D i laboratorium pozyskiwania surowców z odpadów, wzbogaci laboratorium miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznego o technologię inteligentnych materiałów i struktur tłumiących, a także doposaży pracownię badań i certyfikacji EMC. Koszt wszystkich inwestycji to 14,7 mln zł. Z infrastruktury będzie można korzystać w 2023 roku.

– Nasze projekty pozwolą zmienić spojrzenie na innowacyjność. Dzięki pierwszemu z nich dotyczącemu laboratorium druku 3D dorównamy innym regionom w Polsce, bo pod tym względem w budownictwie inni są bardziej zaawansowani od nas. Wykorzystanie surowców z osadów ściekowych i odpadów do druków 3D w budownictwie, to także działanie służące ekologii, które wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejny projekt pozwoli na zbudowanie wielu laboratoriów wyposażonych w innowacyjny sprzęt służący diagnozie materiałowej w inżynierii materiałowej, budownictwie, przemyśle okrętowym i offshore. Z całą pewnością przyczyni się do lepszej współpracy między przedsiębiorcami a badaczami – mówił rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Akademia Morska skorzysta z unijnej pomocy Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,5 mln zł. Środki pozwolą na stworzenie centrum badawczego diagnozowania, recyklingu elementów wielko- i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskiwanych materiałów. Koszt powstania innowacyjnej infrastruktury wyniesie 3,6 mln zł. Ma być ona gotowa do 2023 roku. 

– Akademia Morska realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Projekt, który dziś uzyskał dofinansowanie, idealnie wpisuje się w te założenia i służyć będzie ochronie zasobów i poprawie klimatu. Nasze Centrum powstaje przy ul. Willowej, w nowej siedzibie pozyskanej od miasta Szczecin, która zyskuje teraz nowe życie – powiedział prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz.

Projekty wpisują się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej”. W bieżącej perspektywie unijnej, dzięki dotychczas podpisanym w tym działaniu umowom, przekazano zachodniopomorskim uczelniom pomoc UE w wysokości 40 mln zł. Z eurofunduszy skorzystały wcześniej m.in. Akademia Morska na budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (18 mln zł), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny np. na doposażenie hali technologicznej w Laboratorium E-produkcji realizującej koncepcję przemysłu 4.0 (11 mln zł) czy doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (ponad 3 mln zł), jak również Politechnika Koszalińska na utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania (2,2 mln zł).

Piątkowe spotkanie było także okazją, by wspomnieć o przyszłej perspektywie unijnej. Przy planowaniu tej, która się kończy, rektorzy zachodniopomorskich uczelni mieli swój udział. Omawiali wówczas swoje plany, z których część udało się zrealizować dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Marszałek Olgierd Geblewicz zamierza także i teraz, przy tworzeniu programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego, zasięgnąć opinii rektorów, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby regionalnej nauki.