Na tej stronie znajdziesz aktualny harmonogram naborów wniosków, ogłaszany regularnie przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Dokument będzie okresowo aktualizowany. Umożliwia śledzenie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym przewidzianych do ogłoszenia w 2018 roku

Wersja obowiązująca od 02.07.2018

2 lipca 2018 r. uchwałą nr 1180/18  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram naborów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  • dodano ogłoszenie nowych naborów w ramach następujących działań:

- 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji;
- 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego;
- 3.4 Adaptacja do zmian klimatu;
- 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, typ 1 Wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych  dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
- 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2 Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej;

  • wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie projektów dla naborów w działaniach:

- 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa - do 31 grudnia 2018 r.,
- 3.1 Ochrona zasobów wodnych - do 29 czerwca 2018 r.,
- 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych- do 12.07.2018 r.,

  • zmieniono termin ogłoszenia, otwarcia i zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
84.21 KB

Pozostałe dokumenty