Termin:

13.11.2017
, godz.
9:00 - 16:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 24.10.2017

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kiedy?

  • 13 listopada 2017 r., w godz. 9:00-16:00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 7 listopada 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Cel spotkania:Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, realizacja polityk horyzontalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu (etap planowania, wdrażania, trwałości).

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl