Regulamin Komisji Oceny Projektów WFOŚIGW dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach naborów organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Niniejszy dokument określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów.

Wersja obowiązująca od 31.03.2017

Regulamin Komisji Oceny Projektów WFOŚIGW WZ  oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności ( w treści regulaminu)

Pozostałe dokumenty