Zakończony
od 18.01.2016 do 18.03.2016

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 lutego 2019 r. zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania. Lista ta uwzględnia fakt rozwiązania umów o dofinansowanie dotyczących realizacji projektów nr: RPZP.01.05.00-32-0015/16, RPZP.01.05.00-32-0016/16, rezygnację z realizacji projektów nr: RPZP.01.05.00-32-0026/16, RPZP.01.05.00-32-0060/16, RPZP.01.05.00-32-0108/16 oraz odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.05.00-32-0071/16.

 

Skład Komisji Oceniającej Projekty

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mającego na celu zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze MŚP.

Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

18.01.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.03.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej określają zapisy regulaminu konkursu.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej wSerwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 25.03.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w "Założenia do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.
  2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialnei prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
    - wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
    - zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
    - zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
  3. Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w "Założeniach do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu.
  4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

400 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

86 430 249,04 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwięście czterdzieści dziewięć złotych 04/100)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów