Regulamin Komisji Oceny Projektów WUP w ramach ZIT RPO WZ dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WZ 2014-2020. Niniejszy dokument określa zasady wyboru oraz skład Komisji Oceny Projektów  a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersja obowiązująca od 23.12.2019

Regulamin Komisji Oceny Projektów WUP w ramach ZIT RPO WZ wraz z załącznikami do regulaminu 

Pozostałe dokumenty