Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO w ramach ZIT RPO WZ dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych do Wydziału Wdrażania RPO w ramach wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WZ 2014-2020. Niniejszy dokument określa zasady wyboru oraz skład Komisji Oceny Projektów, a także sposób jej organizacji, zadania i zasady pracy.

Wersja obowiązująca od 12.12.2022

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO w ramach ZIT RPO WZ oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności i Deklaracja poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu KOP w charakterze obserwatora.

Pozostałe dokumenty