ZAKOŃCZONY od 28.08.2023 do 1.09.2023

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społeczny w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFS+), Działanie 9.1 Pomoc Techniczna (EFS+).

Numer naboru: FEPZ.09.01-IZ.00.001/23

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

28.08.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

01.09.2023 r. (do godziny 16:00)

Termin rozstrzygnięcia naboru

08.09.2023 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie WOD2021

Termin wpływu dokumentu w systemie upływa wyznaczonego dnia o godzinie 16:00.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w WOD2021;

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie WOD2021 po godzinie 16:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na: 

  • zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania Programem, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Programu;
  • wspieranie i stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie realizacji Programu;
  • wspieranie beneficjentów  (w tym potencjalnych) w skutecznym aplikowaniu o środki UE  i realizacji projektów;
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości na temat roli i znaczenia funduszy UE;
  • przestrzeganie przez wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację;
  • wzmocnienie roli Koordynatora ds. Równości i Niedyskryminacji.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w załączniku do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% dofinansowania z EFS+.

Minimalny wkład własny wynosi

15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4.500.000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie

Nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nd.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres: gaugustowski@wzp.pl, bfwzs@wzp.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie fepz.wzp.pl