ZAKOŃCZONY  od 11.07.2023 do 08.08.2023

Pytania i odpowiedzi dot. naboru wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób konkurencyjny. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus  w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna

Numer naboru:  FEPZ.06.08-IP.01-001/23

WYNIKI NABORU

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

11.07.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

08.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

08.01.2024 r.

Miejsce składania wniosków

W systemie SOWA EFS 

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wybór projektu do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy są zobowiązani wskazać poprawny typ beneficjenta, spośród poniżej wymienionych a wskazanych w SZOP:

       - Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji,  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.        Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez:

a) działania w zakresie edukacji włączającej:

 • ­ dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
 • zajęcia świadomościowe,
 • ­ podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • ­ zapewnienie nauczyciela wspomagającego,
 • ­ zapewnienie asystenta wspomagającego,

b) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

c) wsparcie jakości kształcenia poprzez:

 • ­ rozszerzenie oferty przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, wspierające rozwój kompetencji kluczowych, w tym zielonych kompetencji, a także pobudzające i rozwijające zainteresowania,
 • ­ wsparcie metodyczne,
 • ­ doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli m.in. w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie,
 • ­wsparcie metodyczne, doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi migrantów,
 • ­ działania związane z preorientacją zawodową,
 • ­ doposażenie placówki (dostosowane do jej potrzeb).

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% stanowi dofinansowanie z UE.

Minimalny wkład własny wynosi

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19  826 682,35 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce. 

Pytania

Pytania należy kierować na adres: efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl

Linki

fepz.wzp.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Termin spotkania dot. Regulaminu - 06 lipca godz. 11.00

Forma spotkania - On-line na platformie ZOOM

Rejestracja na spotkanie: zgłaszanie się do 5 lipca 2023 r., do godz. 14:30- Formularz on-line

Prezentacje ze spotkania dot. Regulaminu - Pobierz plik

Prezentacja Informacja i Promocja Funduszy Europejskich 2021-2027 - Pobierz plik