Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.1.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  • zmiany numeru Regulaminu;
  • dodania terminu pisemny wniosek o przyznanie pomocy oraz doprecyzowania zapisów związanych z procedurą składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Linki