Zakończony
od 02.01.2020 do 15.05.2020

 

Od 2 stycznia do 15 maja 2020 r. w konkursie nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 złożono 264 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 260 361 839,69zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja tych wniosków. 9 opublikowanych wniosków nie zostało zarejestrowanych ze względu na brak dostarczenia do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy i tym samym nie podlegają one ocenie.

 

UWAGA: IZ RPO WZ informuje, że w związku z sytuacją panującą w kraju osobiste składanie korespondencji (w tym pisemnych wniosków o przyznanie pomocy) w ramach naboru jest możliwe w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego ul. Korsarzy 34, Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich), brama od ulicy Grodzkiej, mały dziedziniec, wejście „I”. Korespondencję można składać do specjalnie przygotowanej skrzynki, która znajduje się przy wejściu do Kancelarii Ogólnej (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji). 

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie został wydłużony do 15.05.2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - 14.01.2020 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - aktualizacja 23.04.2020 r.

Informacje o naborze:

konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

najpóźniej od 02 stycznia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 maja 2020 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 22 maja 2020 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 15 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.10  podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie jest:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

 • Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z  odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej opisanych w podrozdziale 6.6  Pomoc publiczna regulaminu konkursu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

 • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
 • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

3. Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  łącznie 7 000 000,00 EUR  (słownie: siedem milionów  00/100 EUR), kwota ta w PLN wynosi ok. 29 840 300 PLN  (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Archiwalne dokumenty:

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać:

 • w Punkach Informacyjnych Funduszy Europejskich e-mail: gpi@wzp.pl  , telefon: 800 34 55 34, ul. Kuśnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej) 70-536 Szczecin;
 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020