Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia.

 

 1. W jaki sposób należy obliczyć minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych, która musi przekroczyć 200 % wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów (dywersyfikacja zakładu, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, art. 14 pkt 7), w przypadku gdy w ramach projektu będzie ponownie wykorzystywane 30% powierzchni hali, która jest dzierżawiona?

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla działania 1.6 (Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia):
  "W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z  projektem."
  Przy założeniu, że dzierżawiona hala stanowić będzie aktywa ponownie wykorzystywane dla potrzeb nowej inwestycji, wówczas przy ustalaniu wartości księgowej tych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Jeżeli tylko 30 % danego składnika aktywów (w tym przypadku 30 % powierzchni hali) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb nowej inwestycji polegającej na dywersyfikacji istniejącego zakładu, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów istniejącego zakładu powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji.

  Przykładowo:
  - jeżeli wartość księgowa hali odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z  projektem wynosi 1.000.000,00 zł;
  - wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów (wyliczona z zachowaniem przywołanej powyżej zasady) wynosi 300.000,00 zł (30% z 1.000.000,00 zł);
  - koszty kwalifikowalne muszą przekraczać 900.000,00 zł => 300.000,00 zł + 200% z 300.000,00 zł = 300.000,00 zł + 600.000,00 zł.
   
 2. Proszę o wskazanie  możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji związanej z utworzeniem hodowli ryb (karpia/dorsza) - zgodnie z kodami PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych lub też 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich. Czy przedmiotowa inwestycja podlega wykluczeniom określonym w regulaminie trwającego obecnie konkursu? Czy tego typu działalność w myśl zapisów regulaminu można uznać za produkcyjną?

  Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach RPO WZ 2014 – 2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia wsparciem nie mogą zostać objęte projekty w zakresie działalności gospodarczej związanej z sektorem rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U L 354 z 28.12.2013, s. 1).
  Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
  a) „sektor rybołówstwa i akwakultury” oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi;
  b) „produkty rybołówstwa” oznaczają organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w załączniku I;
  c) „produkty akwakultury” oznaczają organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty, wymienione w załączniku I. Uwzględniając powyższe projekt obejmujący działalność związaną z utworzeniem hodowli ryb nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 1.6.
   
 3. Czy będąc sadownikiem i producentem melasy  istnieje możliwość dofinansowania zakupu linii produkcyjnej do przetwórstwa ww. produktu w ramach do konkursu 1.6?

  Zgodnie z zapisami regulaminu do konkursu 1.6 dopuszcza się warunkowe aplikowanie o środki w ramach RPO na sfinansowanie inwestycji z zakresu przetwórstwa produktów rolnych wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE pod wskazanymi w regulaminie warunkami:
  - Komisja Europejska wyrazi zgodę na wsparcie projektów w tym zakresie środkami EFRR,
  - decyzja o dofinansowaniu projektów z tego zakresu nie zostanie podjęta do czasu ustalenia ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie demarkacji pomiędzy EFROW a EFRR,
  - kwoty udzielanego wsparcia w ramach  RPO WZ nie będą nakładały się na limity wsparcia określone dla projektów z tego zakresu w PROW, tj.  kwota dofinansowania będzie wyższa niż 3 mln  zł.
  Powyższe oznacza, że wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu przetwórstwa produktów rolnych. Przedmiotowy wniosek będzie podlegał ocenie, w wyniku której może zostać warunkowo rekomendowany do dofinansowania, ale ewentualne podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi dopiero po rozstrzygnięciu możliwości dofinansowania projektów z zakresu przetwórstwa w ramach RPO WZ.
  Należy podkreślić, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie pod wskazanymi wyżej warunkami wszystkie koszty związane z aplikowaniem i ewentualną realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca ponosi na własne ryzyko, licząc się z możliwością odmowy podpisania umowy o dofinansowanie ze strony IZ RPO WZ w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską powyższych kwestii lub braku takiego rozstrzygnięcia.
   
 4. Jak interpretować zapisy regulaminu do konkursu 1.6 (strona 14) dotyczące wyłączenia z uzyskania pomocy projektów w zakresie działalności gospodarczej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych?

  Zgodnie z zapisami regulaminu do konkursu 1.6 wsparciem nie mogą zostać objęte projekty w zakresie działalności gospodarczej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli:
  - wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców,
  - udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.
  Ww. przepisy, co do zasady, dopuszczają zatem udzielenie pomocy publicznej w zakresie działalności dotyczącej przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Dwa przedstawione powyżej wyjątki, z uwagi na regulacje dotyczące udzielania dofinansowania ze środków RPO WZ, w praktyce nie będą występowały, ponieważ podmiot udzielający pomocy (IZ RPO WZ) nie ma możliwości nakładania na beneficjentów zobowiązania do przekazania pomocy w części lub w całości producentom podstawowym, ani ustalania wartości pomocy na podstawie ceny lub ilości produktów rolnych nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą.
   

 5. Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące naboru projektów w ramach RPO WZ 2014 – 2020 Działanie 1.6:
  1. Jaki jest maksymalny czas na rozpoczęcie realizacji projektu liczony od dnia ogłoszenia konkursu?
  2. Czy siedziba przedsiębiorstwa może być na terenie innego województwa, niż woj. zachodniopomorskie?
  3. Czy do wyliczenia średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wlicza się umowy zlecenia i o dzieło, czy tylko umowy o pracę?

  1.Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach RPO WZ 2014 – 2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia nie ma ograniczenia co do terminu, w którym wnioskodawca zobowiązany jest rozpocząć realizację projektu. Należy jedynie pamiętać, że  rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. Jedynym obostrzeniem związanym z okresem realizacji projektu jest wymóg zakończenia realizacji projektu w terminie do 31 grudnia 2018 r.
  Z powyższego wynika, że realizacja projektu mogłaby się rozpocząć np. 15 stycznia 2018 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że jednym z kryteriów oceny projektu jest "Poprawność okresu realizacji", w ramach którego ocenie będzie podlegać czy dany projekt zostanie zrealizowany w terminie dla niego zaplanowanym we wniosku aplikacyjnym, jak również czy harmonogram projektu został zaplanowany realnie i racjonalnie. Niespełnienie powyższego kryterium spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie.

  2. Siedziba/oddział przedsiębiorstwa może znajdować się terenie innego województwa, niż województwo zachodniopomorskie. Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW.

  3.Do liczby etatów nie są wliczane stanowiska obsadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.
  Do określenia średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wlicza się jedynie stanowiska obsadzone na podstawie umów o pracę.
   

 6. Czy w ramach ogłoszonego konkursu dot. Działania 1.6  " Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia " możliwe jest zrealizowanie inwestycji, której elementem będzie zakup urządzeń do fermentacji cydru, jednocześnie wykorzystując do realizacji tej inwestycji kadzie służące do fermentacji win gronowych zakupione w związku ze zrealizowaną inwestycją w ramach działania RPO WZ 2007-2013?

  W ramach ogłoszonego konkursu dot. Działania 1.6  "Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia" możliwym jest  zrealizowanie inwestycji, której elementem będzie zakup urządzeń do fermentacji cydru jednocześnie korzystając z kadzi zakupionych w ramach zrealizowanej inwestycji działania RPO WZ 2007-2013, z zastrzeżeniem, że zachowana zostanie trwałość wcześniej zrealizowanego projekt , w tym utrzymane zostaną osiągnięte cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu.
   

 7. Czy osoba ubezpieczona w KRUS może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.6.?

  W ramach ogłoszonego konkursu dot. Działania 1.6  "Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia" osoba ubezpieczona w KRUS może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że dofinansowanie będzie przeznaczone na działalność, która nie jest wykluczona z możliwości wsparcia.

 8. 1. Czy w konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa typu start-up?

  2.  W regulaminie konkursu kosztem kwalifikowalnym jest dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego. Czy zakup maszyn również stanowić będzie koszt kwalifikowany czy wyłącznie koszty leasingu?

  1.  Przedsiębiorstwa typu start-up (w początkowej fazie rozwoju) nie są wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu z zastrzeżeniem, iż spełniają wszystkie pozostałe warunki określone w regulaminie konkursu dla Działania 1.6.

  2. Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są m.in. nabycie środków trwałych (podrozdział 3.6 pkt 4 .1), a także dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie leasingu finansowego (podrozdział 3.6 pkt 4 .5),
  W związku z powyższym zakup maszyn jako nabycie środków trwałych kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach Działania 1.6.

 9. W przypadku zakwalifikowania projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 do grupy II, czyli do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jakie organy wydają postanowienia opiniujące przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

  Zgodnie z zapisami art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) postanowienia opiniujące oraz uzgadniające w ramach ocen oddziaływania na środowisko wydaje: 
  - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub dyrektor urzędu morskiego (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim),
  - Powiatowy Inspektor Sanitarny (PIS).

 10. Przedsiębiorca zamierza wybudować zakład betoniarski na posiadanym gruncie. Czy może dostarczyć dokumenty dotyczące oddziaływania na środowisko oraz pozwolenie na budowę po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu?

  W przypadku projektów, w których planowane jest nabycie nieruchomości (m.in. gruntu) IZ RPO WZ dopuszcza warunkowo dostarczenie dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (załączniki nr 4 - w tym pozwolenie na budowę ) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.
  Ponieważ beneficjent nie nabywa ani gruntu, ani budynku (planuje wybudować budynek – co nie jest tożsame z jego nabyciem), musi na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedłożyć wszystkie obligatoryjne załączniki z grupy nr 3 wskazane w regulaminie konkursu. Pozostałe załączniki z grupy nr 3 i 4 mogą zostać uzupełnione na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym w przedstawionym przypadku przedsiębiorca nie ma możliwości złożenia załączników w terminie nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

 11. Czy w ramach konkursu na Działanie 1.6 prace polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, czyli np. rozbiórki i niwelacja terenu prowadzone na osobnym pozwoleniu są rozpoczęciem realizacji projektu?

  Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach RPO WZ 2014 – 2020 Działanie 1.6:
  Rozpoczęcie realizacji projektu to: 
  podjęcie jakichkolwiek działań w ramach projektu, niebędących rozpoczęciem prac, w tym zakup gruntu lubrozpoczęcie prac w ramach projektu,  w zależności od tego co nastąpi najpierw.
  (Podjęcie prac przygotowawczych nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.)

  Natomiast przez rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie robót budowalnych związanych z inwestycją objętą projektem lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lubinne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna w zależności od tego co nastąpi najpierw. (Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie prac).

  Przez prace przygotowawcze należy rozumieć m.in. uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Podjęcie prac przygotowawczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie niweczy efektu zachęty.

  W nawiązaniu do powyżej wskazanych zapisów  prace polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycję (prowadzone na osobnym pozwoleniu), czyli np. rozbiórki i niwelacja terenu są robotami budowlanymi (wpisującymi się w definicję rozpoczęcia prac) i jeśli jest to jednocześnie pierwsze działanie w ramach projektu są rozpoczęciem realizacji projektu. Na podstawie powyższego nie  można ich uznać jako  prace  przygotowawcze nie niweczące efektu zachęty i w związku z tym muszą nastąpić najwcześniej  po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

 12. Czy prace budowlane podjęte w wyniku nakazu wydanego w dniu 1.04.2015 r. przez organ nadzoru budowlanego w celowo wybranej przez wnioskodawcę lokalizacji aby zrealizować projekt, którego celem miałoby być utworzenie zakładu produkcyjnego na terenie Specjalnej Strefy Włączenia stanowią rozpoczęcie realizacji projektu? Należy nadmienić, iż  na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze wydane pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego.

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla działania 1.6 (Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia) nie ma znaczenia, że wykonywane prace budowlane są wynikiem nakazu wydanego w dniu 1.04.2015 r. przez organ nadzoru budowlanego gdyż rozpoczynają one proces remontu obiektu wraz z jego modernizacją i przebudową związaną z dostosowaniem nieruchomości do celu projektu, tj. utworzenia zakładu produkcyjnego. Tym samym należy je traktować jako rozpoczęcie realizacji projektu. Na ww. stanowisko nie ma także wpływu fakt, że na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze wydane pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego. W opinii IZ RPO WZ prowadzone już prace budowlane (wynikające z nakazu organu nadzoru budowlanego) stanowią niezbędne i integralne elementy inwestycji poprzez fakt, iż są w nierozerwalnym związku z osiągnięciem celu projektu, tzn. nie ma możliwości osiągnięcia celu projektu bez ukończenia realizowanych prac budowlanych.

  W świetle powyższych okoliczności projekt, z uwagi na rozpoczęcie realizacji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie spełnia warunków określonych w regulaminie konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla działania 1.6, w konsekwencji czego nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego działania.

 13. Kiedy przedsiębiorca chcący skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia może nabyć grunt pod inwestycję? 

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dla Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. Rozpoczęcie realizacji projektu to podjęcie jakichkolwiek działań w ramach projektu, niebędących rozpoczęciem prac, w tym zakup gruntu lub rozpoczęcie prac w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpi najpierw. W związku z powyższym, zakup gruntu związany z realizacją projektu może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

 14. Czy w ramach realizacji projektu będzie można zatrudnić osoby na umowę o pracę, które dotychczas były zatrudnione sezonowo na podstawie umów cywilnoprawnych?

  Tak. Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia minimalna liczba miejsc pracy utworzona i obsadzona w wyniku realizacji projektu to 10 etatów. Liczbę etatów stanowi liczba zawartych umów o pracę wyrażona w ekwiwalencie pełnego czasu pracy. Do liczby etatów nie są wliczane stanowiska obsadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.

 15. Jakie są konsekwencje dla beneficjenta w przypadku niezrealizowania wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”.

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Beneficjenci będą zobowiązani do utrzymania powstałych miejsc pracy co najmniej przez minimalny okres trwałości projektu, tj. przez 3 lata od dnia płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu, IZ RPO WZ może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie na zasadach przez siebie określonych.
  Ponadto zgodnie z zapisami § 28 ust. 1 pkt 3)  wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu (stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) Instytucja Zarządzająca RPO WZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli beneficjent nie osiągnął zamierzonego celu projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, nie osiągnął lub nie utrzymał wskaźników rezultatu w okresie wskazanym w § 21 ust. 3 Umowy (osiągnięcie wskaźnikków najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji Projektu, utrzymanie w okresie trwałości Projektu).

 16. Firma planuje rozbudowę istniejącego zakładu (budowa hali i zakup urządzeń produkcyjnych). W tej chwili firma dysponuje już mniejszą hala i starymi maszynami. Rozpoczęcie prac budowlanych i zakup maszyn rozpocznie się po otrzymaniu decyzji o dofinansowanie. Firma planuje jednak rozpoczęcie zwiększenia zatrudnienia wcześnie, tzn. przed faktycznym rozpoczęciem projektu. Pracownicy będą pracować na posiadanych obecnie sprzęcie i będą dzięki temu szkoleni do pracy w rozbudowanym zakładzie . Czy pracownicy tacy będą mogli być liczeni do wskaźnika zatrudnienia w wyniku realizacji projektu?

  Zgodnie z regulaminem konkursu dla Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, wskaźnik ”Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M” jest wskaźnikiem rezultatu i odzwierciedla  bezpośredni  efekt  wynikający  z  realizacji  projektu dotyczący wnioskodawcy oraz jest mierzony po zakończeniu realizacji projektu lub jego części. Przedmiotowy wskaźnik (z pominięciem wyjątkowych przypadków) nie może wystąpić wcześniej niż sfinalizowanie inwestycji, jak również przed osiągnięciem wskaźników produktu takich jak: „Liczba nabytych środków trwałych”, „Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych”, „Powierzchnia nabytych nieruchomości” itp.
  W związku z powyższym, wskaźnik dotyczący wzrostu zatrudnienia nie może wystąpić przed rozpoczęciem realizacji projektu.

 17. Zakup linii technologicznej jest na tyle złożonym procesem, że nie da się określić ogólnych warunków czy korzyści jakie przyniesie zakup bliżej niezidentyfikowanych elementów linii produkcyjnej. Robiąc opis przedmiotu wniosku trzeba, mieć już wybranego dostawcę technologii.Czy zasada konkurencyjności opisana w załączniku 5 do umowy o dofinansowanie obowiązuje beneficjentów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? Jeśli nie to czy są jakieś minimalne warunki jakie musi spełnić wydatek aby został uznany za kwalifikowany?

  Zasada konkurencyjności, opisana w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie pt. „Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, ma zastosowanie do zamówień o wartości od 20 000 PLN netto, udzielanych w ramach realizacji projektu.
  Jak wynika z zapisów pkt. 9 Kompendium ww. załącznika, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowalne, tzn. aby podlegały dofinansowaniu ze środków EFRR, wybór wykonawcy zamówienia powinien być dokonany w oparciu o najbardziej ekonomiczną ofertę przy zachowaniu wymaganej jakości przedmiotu zamówienia, a wnioskodawca przy wyborze oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad konkurencyjności, jawności, przejrzystości i transparentności.
  Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z treścią pkt. 7 Kompendium załącznika nr 5, jeżeli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę (dotyczy wyłącznie zamówień o wartości niższej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP).
  W świetle ww. zapisów, wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności niezależnie od tego czy ponosi wydatki, będące przedmiotem zamówienia, przed czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
  W przypadku zamówień o wartości poniżej 20 000 zł netto możliwe jest zastosowanie uproszczonego trybu procedury udzielania zamówień i wyboru wykonawcy, tzn. odstąpienie od obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego i porównania co najmniej 3 ważnych ofert pochodzących od różnych wykonawców. Wnioskodawca / beneficjent sam określa sposób dokonania takiego zakupu, mając jednak na względzie, że wydatek musi zostać dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  Publikacja ww. załącznika już na etapie aplikowania o środki ma na celu wskazanie wszystkich warunków istotnych z punktu widzenia realizacji i rozliczania, jakie musi spełniać projekt i wydatki z nim związane.
  Ponadto w rozdziale 3 regulaminu konkursu zostały opisane kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków, m.in. ramy czasowe i ocena kwalifikowalności wydatku, w tym katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach działania 1.6, a także dodatkowe zasady ponoszenia wydatków w ramach realizacji projektu.

 18. Jaki dokument należy załączyć do wniosku o dofinansowanie jako „Załącznik 3o - Zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia w terminie późniejszym – pole H.11. wniosku o dofinansowanie”?

  Jeżeli wnioskodawca w polu H.11. wniosku o dofinansowanie zaznaczył opcję „dotyczy”, a także wskazał załączniki do których dostarczenia się zobowiązuje oraz określił termin dostarczenia dokumentacji, powinien w sekcji J. Załączniki, pole „Załącznik 3o - Zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia w terminie późniejszym – pole H.11. wniosku o dofinansowanie” zaznaczyć opcję „nie dotyczy”.

 Link: