Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w wyniku pojawienia się wolnych środków w konkursie nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 września 2022 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 3 projektom w łącznej kwocie 3 319 000,29 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania.

Szczegóły znajdują się pod adresem: https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-sektor-turystyki