Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o stanowisku  Urzędu Zamówień Publicznych  dotyczącym udzielania zamówień publicznych w związku z wygaśnieciem w dniu 18 kwietnia 2016 r   przepisów dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisów dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1).

Ze względu na  opóźnienie we wdrożeniu DYREKTYWY 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, oraz DYREKTYWY 2014/25/UE sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, do porządku krajowego, w celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających ewentualnych nieprawidłowości związanych z powyższym, w szczególności w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów finansowanych ze środków UE oraz uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. - Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:

I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.

II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw. (szczegółowy zakres stosowania Dyrektywy określono w komunikacie UZP)

Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 uprzejmie informuje, iż  na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych, które zaczęły obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2016 r., nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Stosownie do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ  zobowiązuje wnioskodawców i beneficjentów RPO WZ 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i ww. dokumentami oraz do ich stosowania w odniesieniu do zamówień publicznych przeprowadzanych od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Powyższe obowiązywać będzie do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. IZ RPO WZ sugeruje, aby postępowania w sprawie udzielenia zamówienia były wszczynane dopiero po wejściu w życie powyżej wspomnianej ustawy zmieniającej.

Jednocześnie, IZ RPO WZ informuje, że do postępowań wszczętych przed dniem 18 kwietnia br. Zastosowanie znajdują niezmiennie przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.