Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych w dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naborów pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

W dniu 2 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475).

Ustawa wprowadza liczne, istotne i odmienne od obowiązujących dotychczas regulacje dotyczące m.in. zasad przeprowadzania naboru i oceny projektów.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie usprawnień, uproszczeń i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej oraz rozwiązanie problemów wynikających z wniosków i postulatów zgłaszanych przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie funduszy europejskich w latach 2014-2020.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, opracowała aktualizację procedur zgodnych ze znowelizowaną ustawą wdrożeniową, w zakresie poniższych naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

 • RPZP.01.11.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.02.02.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16
 • RPZP.05.07.00-IZ.00-32-001/17
 • RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17
 • RPZP.09.10.00-IZ.00-32-001/17
 • RPZP.09.10.00-IZ.00-32-002/17

 

Wykaz najistotniejszych zmian wprowadzonych w poszczególnych dokumentach:

 

Treść wszystkich nw. dokumentów dostosowano do aktualnego stanu prawnego, wynikającego z nowelizacji  ustawy wdrożeniowej, a także m. in.:

 • Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r.(jeśli dotyczy);
 • Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (jeśli dotyczy);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dotyczy: Zasad dotyczących odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).

 

1. Regulaminy naborów w trybie pozakonkursowym:

 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • zrezygnowano z weryfikacji załączników z grupy 3 związanych z oddziaływaniem projektu na środowisko;
 • zrezygnowano ze wskazania terminu (12 miesięcy od dnia podpisania umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie), w którym należy dostarczyć wymagane prawem pozwolenia na realizację projektu (dot. formuły „Zaprojektuj i wybuduj”) – termin ten będzie każdorazowo określany przez wnioskodawcę;
 • wprowadzono obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji projektu, tj. odnoszącej się do całego przedsięwzięcia, jako warunku wypłaty środków dofinansowania (w przypadku projektu realizowanego w części w formule „Zaprojektuj i wybuduj”);
 • doprecyzowano zapisy dotyczące dochodu w projekcie;
 • wprowadzono zmiany w katalogu wydatków kwalifikowalnych;
 • zmieniono termin na dostarczenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy – wniosek musi wpłynąć do IZ RPO WZ najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu;
 • wprowadzono zmianę formy komunikacji między wnioskodawcą a IZ RPO WZ na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, a także obowiązek potwierdzenia przez wnioskodawcę świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (wszelkie pisma kierowane przez IZ RPO WZ do wnioskodawcy od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do przyznania dofinansowania przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej, a terminy określone w wezwaniach przekazanych drogą elektroniczną liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania);
 • wydłużono dopuszczalny czas trwania oceny wniosku o dofinansowanie;
 • wprowadzono etap weryfikacji warunków formalnych (odnoszących się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu) – pozytywny wynik tej weryfikacji jest warunkiem przekazania projektu do oceny wstępnej;
 • wprowadzono zmiany w kryteriach wyboru projektów (m.in. w związku z wprowadzeniem weryfikacji warunków formalnych);
 • wprowadzono warunek dokonywania zmian w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowanie, który stanowi, że zmiany w projekcie mogą być wprowadzane, jeśli nie wpłyną na spełnienie kryteriów wyboru w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu,
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

2. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami:

 • wprowadzono obowiązek wskazywania w sekcji G.7 „Źródła finansowania projektu” dodatkowych informacji dotyczących dokumentów potwierdzających zapewnienie środków na realizację inwestycji, poprzez podanie linku do strony internetowej, na której znajduje się dany dokument;
 • usunięto sekcję H. „Ocena oddziaływania na środowisko” z formularza wniosku o dofinansowanie;
 • w ramach załączników z grupy 2 „Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy” zniesiono obowiązek dostarczania opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu (dotyczy JST);
 • zniesiono obowiązek dostarczania załączników z grupy 3 „dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko”;
 • zniesiono obowiązek dostarczania załączników nr: 4a Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 4b Decyzja o warunkach zabudowy;
 • dodano załącznik nr 6.9 Zobowiązanie wnioskodawcy do dostarczenia załączników niezbędnych do podpisania umowy/decyzji/ porozumienia o dofinansowanie;
 • dodano oświadczenie, o zgodności projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko, zamówień publicznych oraz pomocy publicznej;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

3. Wzór umowy/decyzji/ porozumienia o dofinansowaniu projektu:

 • zaktualizowano podstawy prawne;
 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • wprowadzono postanowienia umożliwiające zwiększenie dofinansowania projektu;
 • usunięto postanowienia dotyczące obowiązku wykazania w pierwszym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych poniesionych przed datą zawarcia umowy;
 • usunięto postanowienia dotyczące obowiązku przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność końcową pozwolenia na użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania;
 • dostosowano treść dokumentu do brzmienia art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 • wprowadzono postanowienia o wyłączeniu stosowania art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczącym projektów, w których wydatki rozliczane są w całości albo w części metodą uproszczoną;
 • wprowadzono postanowienia dotyczące obowiązku rozliczenia przekazanej zaliczki w części dotyczącej środków budżetu państwa w sytuacji zagrożenia niepełnego jej wydatkowania do końca roku budżetowego oraz związanego z powyższym obowiązku zwrotu kwoty niewykorzystanej;
 • doprecyzowano obowiązki stron umowy związane z rozliczeniem projektu realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”;
 • zmodyfikowano postanowienia dotyczące treści pouczenia w decyzji administracyjnej (sankcja wykluczenia) oraz dnia w którym zwrot środków uznany jest za dokonany;
 • wprowadzono obowiązek stosowania znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działań informacyjnych i promocyjnych;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

4. Zasady dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena oddziaływania na środowisko:

 • zaktualizowano zapisy dokumentu w związku z usunięciem wymogu przedkładania dokumentów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko; w obecnym kształcie zasady stanowią zbiór informacji mających przybliżyć podstawowe zagadnienia w zakresie kluczowych elementów postępowania OOŚ;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

5. Zasady dotyczące wykazywania oraz monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • zaktualizowano zapisy dotyczące:
 • kursu wymiany walut stosowanego przy ustalaniu całkowitych kosztów kwalifikowalnych danego projektu,
 • zryczałtowanych procentowych stawek dochodów,
 • monitorowania dochodów w projektach, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem,
 • wyłączeń z zakresu katalogu dochodów;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

6. Zasady w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług dla projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • wprowadzono zmiany dotyczące kwalifikowalności podatku VAT, wskazujące że podatek ten powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu będą wykorzystywane przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT, w szczególności przez: jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, tym jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, spółki komunalne;
 • uaktualniono zapisy dotyczące ograniczenia kwalifikowalności VAT;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

7. Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • usunięto zapis stanowiący, że partnerami w projekcie nie mogą być podmioty powiązane
  w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 • zastąpiono zapisy odnoszące się do jednostek sektora finansów publicznych, wskazując na podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PZP;
 • dodano zapis odnoszący się do konieczności publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty publiczne (przystępujące do projektu) informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem, przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

8. Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • dokument  nie wymagał aktualizacji.

 

9. Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • doprecyzowano zapis wskazujący, że zmiany w projekcie mogą być wprowadzane w przypadku, gdy nie wpływają one na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu (art. 52a ustawy wdrożeniowej);
 • usunięto zapis wskazujący, że rezygnacja z realizacji wydatku lub jego części co do zasady nie stanowi oszczędności w projekcie, w związku z czym wartość projektu, wartość wydatków kwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania może ulec odpowiedniemu zmniejszeniu;
 • zaktualizowano wzór załącznika nr 1 pn.: Formularz wprowadzania zmian w projekcie  realizowanym w ramach RPO WZ 2014-2020;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

10. Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • doprecyzowano zapisy dotyczące konieczności przedłożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcia prac jako warunku wypłaty zaliczki;
 • doprecyzowano zapisy dotyczące wypłaty i rozliczania zaliczek finansowanych z budżetu państwa (w przypadku zagrożenia niepełnego ich wydatkowania do końca roku budżetowego);
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

11. Zasady  dotyczące prowadzenia przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • dodano zapisy informujące, że prawidłowość dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu użytkowania składników majątku nabytych/wytworzonych w ramach projektu może być przedmiotem kontroli właściwych organów;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

12. Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • doprecyzowano termin, w jakim należy dokonać szacowania wartości zamówienia;
 • wprowadzono zmiany dotyczące sposobu publikacji zapytań ofertowych w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
 • dostosowano minimalny zakres zapytania ofertowego do wymagań nowych Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

13. Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • wprowadzono zapisy dotyczące oględzin w miejscu realizacji projektu, przeprowadzanych w obecności beneficjenta lub osoby go reprezentującej oraz doprecyzowano sposób dokumentowania ww. czynności;
 • wprowadzono zapis wskazujący, że podstawowym sposobem przesłania zawiadomienia o kontroli jest system Centralny System Teleinformatyczny SL2014;
 • doprecyzowano zapisy rozdziału dotyczącego przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

14. Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020:

 • zaktualizowano słownik pojęć;
 • dodano informację nt. zmiany treści pouczenia decyzji administracyjnej (sankcja wykluczenia);
 • wskazano na prawo Beneficjenta do wniesienia ponaglenia do organu prowadzącego postępowanie administracyjne;
 • zaktualizowano treść przepisu w zakresie wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej;
 • dostosowano treść dokumentu do zmienionych zapisów art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 • wprowadzono informację o wyłączeniu stosowania art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczącym projektów, w których wydatki rozliczane są w całości albo w części metodą uproszczoną;
 • wprowadzono zmiany redakcyjne, uaktualniające, doprecyzowujące.

 

Zmieniona w powyższym zakresie dokumentacja znajduje się pod ogłoszeniami o rozpoczęciu naborów w ramach poszczególnych działań realizowanych w trybie pozakonkursowym.

 

Ponadto w przygotowaniu przez IZ RPO WZ pozostaje obecnie jeszcze dokumentacja dla naborów RPZP.04.09.00-IZ-00-32-002/16 i RPZP.09.06.00-IZ-32-001/17.