Zakończony
od 30.10.2018 do 28.02.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 1.03.2022 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

 

Uwaga!
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie rozstrzygnięcie konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 planowane jest na październik 2019 r.

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18, przedstawiamy zatwierdzoną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 (tryb konkursowy)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, wpłynęło 95 pisemnych wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 199 395 788,70 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje o możliwości udziału w indywidualnych konsultacjach dotyczących przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 (działanie nr 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich). Konsultacje będą odbywały się w siedzibie Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Chęć udziału w konsultacjach można zgłosić telefonicznie (numery telefonów: 91 44 11 131, 91 44 11 694) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail: estegmann@wzp.pl, jmaciolek@wzp.pl).

Dodatkowo IZ RPO WZ przypomina o możliwości kierowania zapytań dotyczących konkursu telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

Uwaga!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o przedłużeniu terminu, do którego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 do 28 lutego 2019 r.

Zasady publikacji i składania wniosków o dofinansowanie zostały opisane w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Numer konkursu: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

30 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 lutego 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 marca 2019 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 7 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
 • instytucje kultury,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.

 2. W ramach ww. typu projektu wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:
 • przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
 • zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Wsparcie udzielane będzie na inwestycje realizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Ogólna pula środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów 00/100 złotych).

W ramach konkursu możliwe jest również dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ, w wysokości nieprzekraczającej 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że środki budżetu państwa nie mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: 65% EFRR oraz 10% BP,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym: 55% EFRR oraz 10% BP.

 

b) dla projektów objętych pomocą de minimis (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR),
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR).

 

c) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR), z zastrzeżeniem, że:

 • maksymalna intensywność pomocy w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych(EFRR),
 • maksymalna intensywność w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (EFRR).

 

d) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR),
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (EFRR).

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

b) dla projektów objętych pomocą de minimis (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

c) dla projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że:

 •  w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 •  w przypadku średnich przedsiębiorstw wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

Dla projektów, w ramach których dofinansowanie przyznano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – wkład własny beneficjenta powinien wynosić co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych w postaci wolnej od udziału jakichkolwiek środków publicznych.

 

d) dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • dla projektów z gmin znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • dla projektów z gmina spoza Specjalnej Strefy Włączenia 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi: nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – w przypadku realizacji projektów z zakresu kultury wartość wydatków kwalifikowanych nie może być większa niż 2 mln euro.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

 

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

W ramach przedmiotowego działania wspierane będą wyłącznie projekty ujęte na liście projektów głównych/podstawowych we właściwym terytorialnie programie rewitalizacji wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego według stanu na dzień zakończenia naboru.[1]

W ramach przedmiotowego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż 2 wniosków o dofinansowanie przez jednego wnioskodawcę (uwzględniając również wnioski złożone w partnerstwie) wszystkie złożone wnioski podlegają odrzuceniu.


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulamin w regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne:

 
[1]   Wykaz programów rewitalizacji publikowany jest na stronie internetowej RPO WZ: http://www.rpo.wzp.pl/node/1745/wykaz-programow-rewitalizacji-gmin-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3

03.03.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków