Zakończony
od 21.01.2019 do 18.02.2019

 

Informujemy, iż dnia 22.03.2019 r. zakończono ocenę wniosku w ramach Działania 7.7 pn. „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 - 2021” W wyniku przeprowadzonej oceny, projekt nie został wybrany do dofinansowania. Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19, w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00, opublikowany został 1 wniosek o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 6 509 484,64 PLN.

Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Dzialania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością - system badań przesiewowych wzroku

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

21.01.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.02.2019 r., do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

20.05.2019 r.

Podział na rundy

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 oraz pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 006 (Kancelaria)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 25.02.2019 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
  • podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie systemu badań przesiewowych wzroku wykonywanych w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 Typy operacji możliwe do sfinansowania zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

85% (85% EFS)

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 

15%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

6 783 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zakończenie Posiedzenia KOP w ramach Działania 7.7

25.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków