Zakończony
od 04.05.2017 do 03.07.2017

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

 

Uwaga!

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje,  że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursów dla Działania 4.1 to listopad 2017 r.

Uwaga!

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 marca br. dwóch konkursów w ramach Działania 4.1 zwraca się szczególną uwagę na wybór w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 prawidłowego numeru konkursu

Konkurs o numerze RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17 skierowany jest do:

- jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz podmiotów podległych jst,

- instytucji kultury,

- organizacji pozarządowych,

- przedsiębiorców,

- jednostek sektora finansów publicznych.

Konkurs o numerze RPZP.04.01.00-IZ.00-32-002/17 skierowany jest do

- kościołów i innych związków wyznaniowych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1Dziedzictwo kulturowe, mający na celu rozwój produktów turystycznych na bazie potencjałów endogenicznych gmin województwa zachodniopomorskiego.


Numer naboru: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-002/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

04.05.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

03.07.2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 10 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są kościoły i inne związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów: prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
 2. W ramach wyżej wskazanego typu wsparte będą projekty polegające na:
  a) pracach konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych wraz z ich otoczeniem,
  b) uzupełnieniu realizowanego przedsięwzięcia służącemu poprawie dostępu do zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, w tym w szczególności:
 • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu (w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych),
 • zakup oraz instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
 • zagospodarowanie terenu otaczającego zabytek nieruchomy, historyczny zespół budowlany (np. chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie),
 • digitalizacja zasobów kultury.
  Działania wskazane w podpunkcie b) mogą stanowić wyłącznie element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:
- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR,
- 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu ze środków EFRR oraz 10% z budżetu państwa w przypadku projektu wynikającego z aktualnego Programu Rewitalizacji,

b) dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:
80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR,

c) w przypadku projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość określenia przychodów z wyprzedzeniem, dofinansowanie ustala się w oparciu o metodę luki w finansowaniu (z zastrzeżeniem wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu),
dla projektów objętych pomocą publiczną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, gdy planowana kwota wnioskowanego dofinansowania przewyższą 1 mln EUR należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust. 6 rozporządzenia 651/2014).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków całkowitych projektu wynosi: 5 000 000,00 EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 27 987 406,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześć złotych 00/100)

W ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie, projekty wskazane w Programach Rewitalizacji znajdujące się na Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego otrzymają dofinansowanie ze środków budżetu państwa na poziomie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Łączna kwota dofinansowania przeznaczona na ww. projekty wynosi 375 000,00 zł ze środków budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 4.1

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów