Zakończony
od 20.05.2019 do 30.08.2019

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UJĘCIA WYDATKÓW WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - 05.08.2019 r.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - 27.05.2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Numer konkursu: RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19

Od 28 maja  do 30 sierpnia 2019 r. w konkursie nr  RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19 złożono 73 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 34 422 115,50 zł.

Informacja o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można wypełniać wnioski:

20 maja 2019r.

Termin, od którego można składać wnioski

28 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00

Termin, rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 6 września 2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.14 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Poprawa jakości powietrza na terenach o zidentyfikowanych problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej (jedynie w przypadku opłacalności ekonomicznej przyłączenia).

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. W ramach niniejszego konkursu ustala się maksymalną dopuszczalną wartość dofinansowania w wysokości 4 312 500 PLN na Gminę w ramach naboru wniosków (wartość obliczona na podstawie stawek jednostkowych razem z wartością dofinansowania kosztów pośrednich jako 15% kosztów bezpośrednich).

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 15 462 000 PLN (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiat dwa tysiące złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Wersje archiwalne dokumentów

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki