Zakończony
od 01.10.2019 do 02.12.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 02.08.2022 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom w ramach konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 na kwotę 1 138 500,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IZ RPO WZ informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2019 r. zaktualizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu wszczęte od dnia 9 września 2019 r. powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami  ww. Wytycznych.

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20.06.2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 do kwoty 12 665 009,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymał kolejny projekt na kwotę dofinansowania 724 900,00 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24.05.2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 do kwoty 12 435 703,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymały kolejne 4 projekty na kwotę dofinansowania 2 094 619,00 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17.03.2021 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 do kwoty 11 955 334,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymały kolejne 2 projekty na kwotę dofinansowania 905 750,00 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w związku z dostępnością środków w ramach działania 1.8, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24.11.2020 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 do kwoty 11 049 584,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymało kolejnych 7 projektów na kwotę dofinansowania 4 589 054,00 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 września 2020 r. w związku z zakończeniem procedury odwoławczej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą  liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 w ramach działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) złożono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 32 127 914,53 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).

Numer konkursu: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19

Informacje o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

2 grudnia 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.8 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP na terenie ZIT KKBOF poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań.
2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

3. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
4. Każdy projekt musi być zgodny z  celami, założeniami i kierunkami rozwoju przyjętymi w Strategii ZIT KKBOF.

 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 110 368,00 zł (słownie: osiem milionów sto dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.


Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wiadomości

Dostępne 4 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.8

22.06.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.8

26.05.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.8

18.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.8

27.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków