Zakończony
od 01.03.2016 do 29.04.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 29.04.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listy ocenionych projektów.

Podpisywanie umowy-formularze

Wyniki oceny wniosków 14.09.2016

Wyniki oceny wniosków 30.08.2016

Wyniki oceny wniosków 24.08.2016

Wyniki oceny wniosków 19.08.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, mający na celu stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych.

Numer naboru: RPZP.01.10.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów w danym etapie, tj. do dnia 6 maja 2016 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.10 dofinansowanie udzielane jest:

 1. jednostkom samorządu terytorialnego (jst),
 2. jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,
 3. związkom jst,
 4. podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

 • poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu „greenfield”, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield”,
 • zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są  terenami typu „greenfileld“.

2. W ramach Działania 1.10 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

 • prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
 • kompleksowym wyposażeniu w media,
 • modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
 • uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
 • adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

3. W niniejszym konkursie IZ RPO WZ przewiduje możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

⦁    85% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

⦁    15% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

109 660 400,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów