Zakończony
od 02.05.2019 do 31.12.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. w związku zakończeniem procedury odwoławczej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 195 500,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.
Wyniki naboru: 

 

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 459/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach II rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1874/19 z dnia 30 października 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1610/19 z dnia 10 września 2019 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IZ RPO WZ informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2019 r. zaktualizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu wszczęte od dnia 9 września 2019 r. powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami  ww. Wytycznych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje:

  •  w odpowiedzi na I rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 580 196,40 zł,
  • w odpowiedzi na II rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 196 775,00 zł.
  • w odpowiedzi na IV rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 287 887,70 zł. 

Poniżej prezentujemy listę odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu:

•             Pytania i odpowiedzi

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem:

http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/1.5_info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19

Informacja o konkursie

Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

Terminy poszczególnych rund:

I runda: od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.: w ramach I rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 8 lipca 2019 r.

II runda: od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.: w ramach II rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 9 września 2019 r.

III runda: od dnia 3 września 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r.: w ramach III rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 3 września 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 12 listopada 2019 r.

IV runda: od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.: w ramach IV rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. do godziny 15:00 i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 7 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia rund konkursu:

I runda – październik 2019 r.

II runda – grudzień 2019 r.

III runda – luty 2020 r.

IV runda – kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie poszczególnych rund naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, w terminie właściwym dla danej rundy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikroprzedsiębiorstwa,
b) małe przedsiębiorstwa,
c) średnie przedsiębiorstwa,
d) duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.
2) Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.
3) Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4) Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.
5) Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.
6) Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:
a) podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce,
c) Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
d) niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
e) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 766 280,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100) z czego:

a)    na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 3 766 280,00 zł,

b)    na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 2 000 000,00 zł,

c)    na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 000 000,00 zł,

d)    na rundę IV konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i  jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 5 wiadomości do tego konkursu

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy naboru dla Działania 1.1

05.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy naboru w ramach Działania 1.1

02.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy dla Działania 1.1

31.10.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy naboru dla Działania 1.1

11.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zakończona ocena wniosków I rundy naboru dla Działania 1.1

06.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków