Zakończony
od 29.01.2016 do 30.06.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 30.06.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Podpisywanie umowy-formularze

Wyniki naboru (Etap II)

Wyniki naboru (Etap I)

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R, mającego na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie badań.

Numer naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

29 stycznia 2016 r.:

  • od 29 stycznia 2016 r. - etap I
  • od 1 kwietnia 2016 r. - etap II

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwca 2016 r:

  • 31 marca 2016 - etap I,  
  • 30 czerwca 2016 r. - etap II

Termin rozstrzygnięcia konkursu

  • lipiec 2016 r. (dla I etapu)
  • październik 2016 r. (dla II etapu)

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej określają zapisy regulaminu konkursu.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów w danym etapie, tj.

  • do dnia 7 kwietnia 2016 r. (dla I etapu),
  • do dnia 7 lipca 2016 r. (dla II etapu).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest mikro, małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

⦁    W ramach konkursu wspierane będą  projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. Konkurs dedykowany jest następującym obszarom:
- chemia,
- przemysł metalowo-maszynowy.
⦁    Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.
⦁    Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

⦁    85% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

⦁    15% całkowitych wydatków kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

50 000,00 zł.
Jeden wnioskodawca w ramach działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R może ubiegać się o dofinansowanie projektów na łączną maksymalną kwotę 50 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

940 000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.1

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów