Ogłaszamy w dniu 29 kwietnia 2020 r. pierwszy nabór wniosków w ramach projektu pt.Odpowiedzialny społecznie Proto_labrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Nr naboru: 1/2020

Informacje o naborze

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego

Przedmiot naboru

Celem konkursu grantowego jest wsparcie w formie udzielenia grantu na realizację przez Zespół naukowy projektu B+R, którego celem jest tworzenie, testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do:

 1. walki ze skutkami wystąpienia COVID-19,
 2. i/lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Kto może ubiegać się o grant?

Grantobiorcami mogą być uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania projektów to 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość grantu:

Minimalna kwota dofinansowania grantu wynosi: 20 000 złotych.

Maksymalna kwota dofinansowania grantu wynosi: 150 000 złotych.

 

Co można finansować? (koszty kwalifikowalne)

 1. nabycie materiałów i surowców (w tym surowców, półproduktów, odczynników, materiałów eksploatacyjnych, itp.) służących do prowadzenia badań,
 2. koszty aparatury i sprzętu służących celom badawczym – w zakresie i przez okres, w jakim są̨ one wykorzystywane na potrzeby projektu, tj. koszty nabycia lub amortyzacji odpowiadające zakresowi i okresowi wykorzystania do realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości lub wyliczone proporcjonalnie do udziału w projekcie koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z aparatury i sprzętu służącego celom badawczym np. najem, leasing,
 3. nabycie/ opracowanie usług badawczych, analiz, raportów, ekspertyz, opracowań́, wydawnictw, usług informatycznych oraz dostępu do zbiorów informacji (baz danych, źródeł informacji, profesjonalnych opracowań́) – maksymalnie 50 000 zł brutto,
 4. wydatki na wynajem lub dzierżawę̨ aparatury badawczo naukowej  – maksymalnie 50 000 zł brutto,
 5. wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Projektu (pracownicy naukowi, studenci, doktoranci oraz pracownicy techniczni), wraz z kosztami pracodawcy,
 6. koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów lub innego zabezpieczenia wartości praw własności intelektualnej – maksymalnie 10 000 zł brutto,
 7. koszty wiedzy i patentów (w tym przede wszystkim wyników badań lub prac rozwojowych) w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, know-how, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 8. koszty ogólne Grantobiorcy (koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu), takie jak np. obsługa księgowa projektu, wynagrodzenie kadry zarządzającej, koszty utrzymania powierzchni biurowych etc., – maksymalnie 10% wartości projektu,
 9. podatek VAT jest kwalifikowalny, pod warunkiem, że nie ma możliwości jego odzyskania.

Okres realizacji projektu

Realizacja projektu objętego grantem może trwać maksymalnie 3 miesiące.

Projekty objęte grantami mogą być realizowane w okresie od 1 lutego do 31 października 2020 r.

 

Inne ważne informacje

Minimalny poziom gotowości technologicznej (TRL) dla zgłaszanych Wniosków wynosi TRL 2 "Określono koncepcję technologii lub jej potencjalne przyszłe zastosowanie". Na zakończenie realizacji projekt musi osiągnąć co najmniej poziom TRL 4: "Potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej". Premiowane są projekty kończące się co najmniej poziomem TRL 6.

Grant może obejmować cały proces od pomysłu do powstania i weryfikacji prototypowego rozwiązania.

Grantodawca wypłaci środki Grantobiorcy po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru

Rozpoczęcie: 29 kwietnia  2020 r., godz: 15:30.

 

Sposób aplikowania

Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć w następujący sposób:

 • wniosek musi być przesłany wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: covid@wzp.pl,
 • wniosek musi być załączony jako plik w formacie MS Word,
 • wniosek musi być przesłany z adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy.

 

Ocena wniosków o przyznanie grantu

Wnioski o przyznanie grantu podlegają ocenie opisanej w regulaminie (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i wg kryteriów określonych w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

Kontakt

Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.rpo.wzp.pl/covid

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Strategicznego i Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerami telefonów:

(+48) 91-44-11-683

(+48) 91-44-11-177

(+48) 91-44-11-668

(+48) 91-44-11-181

(+48) 91-43-29-685

e-mail: covid@wzp.pl

Załączniki

application/pdf
3.85 MB
application/msword
653.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
487.38 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
32.97 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
454.88 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
81.7 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
453.71 KB
application/zip
5.83 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
428.85 KB