Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 73.0 obowiązująca od 28.11.2023

28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 73.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje takie zmiany jak:

  1. Zmiany w Indykatywnym planie finansowym w takich działaniach jak: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 11.2, 11.3
  2. Dodanie dwóch projektów w załączniku 5 Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego.
  3. Modyfikacja zapisów w części Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) w takich działaniach jak: 1.10, 1.11, 1.13

Pozostałe dokumenty